فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باکتري سودوموناس فلورسنت

با عنوان :  بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باکتري سودوموناس فلورسنت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

موضوع :

بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باکتري سودوموناس فلورسنت بر روي قارچ Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچه لوبيا

استادراهنما:

جناب آقاي دكتر روح اله صابری ریسه

استادمشاور:

جناب آقاي دكتر حسین علایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

قارچ بيمارگر Rhizoctonia solani به ‌دليل دامنه ميزباني بالا، قدرت تهاجم بالا و دوام زياد يکي از مهم‌ترين عوامل بيماريزاي گياهي محسوب مي‌‍گردد. به‌ مقصود کنترل بيولوژيک قارچ R.solani AG-4 عامل مرگ گياهچه لوبيا با باکتري‌هاي آنتاگونيست از سه منطقه آب و هوايي ايران (پرباران، متوسط و کم باران) نمونه‌برداري گردید و 850 جدايه خالص گرديد. پس از بررسي اثر آنتاگونيستي باکتري‌هاي جدا شده از نواحی گوناگون و باکتري‌هاي کلکسيون گروه گياهپزشکي دانشگاه ولي‌عصر (عج) در شرايط آزمايشگاه 165 جدايه داراي قدرت بازدارندگي بودند. پس از انجام تست‎هاي بيوشيميايي 24 جدايه سودوموناس فلورسنت به ‌همراه 6 جدايه کلکسيون PF-5، CHA0، CHA89(gac/A mutant)،UTPF101، P3 و P3-15 براي تست گلخانه به‌مقصود انتخاب دو جدايه جهت فرمولاسيون انتخاب شدند. پس از پنج هفته شدت بيماري و شاخص‌هاي رشدي (وزن تر وخشک ريشه و اندام هوايي) بررسي گرديد. دو جدايه VUP50 و CHA0 به ‌دليل تاثير مناسب بر شاخص‌هاي رشد و کاهش بيماري براي فرمولاسيون در حامل‌هاي تالک، پيت، پودر سيب، خاک‌اره پسته و پوست پسته انتخاب شدند. پس از پنج هفته فرمولاسيون تالک + CHA0 با 85 و 75 درصد تاثير بر وزن تر و خشک ريشه با شاهد اختلاف معني‌دار داشت. خاک‌اره + VUP50و پسته + CHA0 با 46 و 28 درصد تاثيرگذاري بر وزن تر و خشک اندام هوايي با شاهد اختلاف معني‌دار داشتند. فرمولاسيون‌هاي تالک، خاک‌اره، پسته + VUP50تالک و خاک‌اره + CHA0 سبب کاهش 70 درصدي شدت بيماري شدند. نتايج تعيين جمعيت پس از يک ماه نشان داد فرمولاسيون پيت و خاک‌اره با جمعيت 1011 کلني در بيشترين ميزان جمعيت را داشتند.

کلمات کليدي:biological control، formulation، Pseudomonas fluorescens، لوبيا

فصل اول

مقدمه

پاتوژن‌هاي گياهي بر روي سلامت گياهان اثر مي‌گذارند و تهديد مزمني براي توليدات کشاورزي در کل اکوسيستم‌ها مي‌باشند. توليدات کشاورزي سخت‌تر از دهه‌هاي گذشته شده می باشد (Compant et al., .(2005 علي‌رغم بهره گیری از تمامي يافته‌هاي گياهپزشکي و ابزارهاي موجود براي محافظت از گياهان در حدود يک سوم از محصولات کشاورزي توسط آفات و بيماري‌ها از بين مي‌رود (Nakkeeran et al., 2005). بهره گیری از مواد شيميايي تاثيرات مثبتي داشته و کمک زيادي به افزايش و بهبود محصولات غذايي کرده می باشد.

    افزايش قيمت مواد شيميايي و تقاضا براي مواد غذايي عاري از مواد شيميايي منجر به جستجو براي روش‌هاي جايگزين شده می باشد (Kloepper, 1993).

عدم موفقيت در صادرات محصولات زراعي و باغي بعلت باقيمانده سموم شيميايي از يکطرف و تاثير اندک روش شيميايي در کنترل عوامل بيماري‌زاي خاکزي، هزينه‌هاي اقتصادي و همچنين کاهش تاثير آن‌ها بدليل ظهور نژادهاي مقاوم سبب محدوديت بهره گیری از سموم شده می باشد.(Whips, 2001; Glimour, 2001)

کاربرد مواد شيميايي از قبيل سموم و کودهاي شيميايي يکي از اساسي‌ترين چالش‌‌هاي قرن حاضر می باشد به طوري که در بسياري از نقاط جهان بدليل بهره برداري نادرست و کاربرد بي‌رويه انواع نهاده‌هاي کشاورزي، وسعت قابل توجهي از زمين‌هاي کشاورزي تخريب شده‌اند (Glimour, 2001).

بعلاوه مشکلاتي از قبيل از بين رفتن ميکروارگانيسم‌‎هاي مفيد، مسموميت کارگران و … بهره گیری از مواد شيميايي را محدود مي‌کند. دلايل فوق دستيابي به روش‌‌‌هاي سالم و ارزانتر را بعنوان يک چالش جدي فراوري محققان قرار داده می باشد. در اين حرکت بهره گیری از مواد بيولوژيک در کنترل بيماري‌هاي گياهي مورد توجه قرار گرفته می باشد که در اين بين باکتري‌هاي آنتاگونيست از جايگاه ويژه‌ايي برخوردار هستند. عوامل کنترل زيستي، رشد گياه را زياد کرده و مکانيزم مقاومت را در ميزبان فعال مي‌کند. باکتري‌هاي آنتاگونيست خصوصاً سودموناس‌هاي فلورسنت با توليد يکسري متابوليت‌هاي ضدميکروبي و آنتي‌بيوتيک، سيانيد هيدروژن، سيدروفور، پروتئاز و پديده رقابت و … تأثیر موثري در کنترل بيماري‌هاي خاکزي دارند (Lopper, 2006).

مانند بيمارگرهاي مهم خاکزي ميتوان Rhizoctonia solani Kuehnعامل مرگ گياهچه، پوسيدگي بذر، پوسيدگي ريشه و طوقه لوبيا را نام برد. اين قارچ ممکن می باشد عامل بيماري بسياري از گياهان باشد و يا بصورت ساپروفيت در خاک زندگي کند. گونه R. Solani داراي دامنه وسيع از نژادهاي بيماريزا می باشد که برخي فقط محدود به يک گونه ميزبان مي‌‌‌باشند و برخي دامنه وسيعي از ميزبان‌ها را دارا هستند. انتشار وسيع جغرافيايي، بالا بودن قدرت بيماريزايي، دوام و قدرت ساپروفيتي بالا، اين قارچ را از نظر بيماريزايي با اهميت نموده می باشد و از طرفي پيچيدگي محيط خاک و عدم کارايي روش هاي متداول کنترل شيميايي، مديريت بيماري هاي خاکزاد را دشوار مي‌سازد. از اين رو بهره گیری از ارقام مقاوم در ترکيب با تناوب زراعي و ساير روش‌ها در کنترل تلفيقي توصيه مي‌گردد (Agrios, 2005).

در پاسخ به شرايط محيطي سالم و جايگزيني آفت کش‌ها، لازم می باشد روشي براي کنترل آفات و بيماري‌ها در مديريت تلفيقي بسنجيم. با اين حال به نظر مي‌رسد که برخي آفت‌کش‌ها در آينده بهره گیری شوند و اعتماد بيشتري به آن‌ها نسبت به عوامل کنترل بيولوژيک باشد اما عوامل کنترل بيولوژيک دامنه اقدام کمتري نسبت به سموم دارند و نمايش ناسازگاري در مزرعه دارند و اين دلايل اصلي محدوديت بهره گیری از آن‌ها براي کنترل بيماري‌هاست.

پيچيدگي اکوسيستم خاک، موفقيت عوامل بيوکنترل را در خاک به چالش کشانده می باشد و بنابراين تأثير عوامل زنده و غيرزنده بايد به خوبي مطالعه شوند (Saravanan et al., 2004).

يک علم کامل در مورد مکانيسم و طريقه اقدام مربوط به کنترل بيماري به انتخاب گزينه مطمئن کمک خواهد نمود که جهت توليد محصول تجاري قابل اطمينان براي صنايع باشد .(Collins et al.,2005)

تاکنون افراد زيادي پتانسيل بهره گیری از باکتري‌هاي همراه گياهان در تحريک رشد گياهان، مديريت خاک و مديريت سلامت گياهان توضیح داده‌‌‌اند. در سالهاي اخير امکان کنترل بيولوژيکي عوامل بيماري‌زاي گياهي با بهره گیری از ميکروارگانيسم‌هاي آنتاگونيست بخصوص جنس سودوموناس و باسيلوس مطرح شده می باشد (2001 ,Dekkers & Lugtenberg).

اين دو جنس در ريزوسفر به فراواني وجود دارند و در مقايسه با کل خاک ريزوسفر سرشار از مواد غذايي می باشد و زمينه را براي گسترش جمعيت ميکروبي در اطراف ريشه فراهم مي‌کند و اين حالت بعنوان اثر ريزوسفر شناخته مي گردد. بنابراين ميکروارگانيسم‌هاي که در ناحيه ريزوسفر زندگي مي‌کنند خط مقدم دفاعي ريشه عليه بيماري‌هاي خاکزي مي‌باشند (.(Oberhansli,1991

تعداد صفحه :106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]