فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان

با عنوان : مطالعه توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

موضوع :

مطالعه توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان برای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در شرایط شوری

استادراهنما:

جناب آقاي دكتر محمد مرادی

استادمشاور:

جناب آقاي دكتر مهدی پیرنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

آلودگی گیاهان به عوامل بیماریزای گیاهی ، سالانه باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و خسارت اقتصادی بسیار زیاد و همچنین وجود زهرابه ها در مواد خوراکی که برای بشر و دام مضرند می گردد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های فیتوفتورا هر ساله باعث از بین رفتن تعداد زیادی درخت بارور و غیر بارور می گردد. چنانچه این قارچ در باغ مستقر گردد در طی چند سال باعث از بین رفتن درختان و غیر اقتصادی شدن باغ می گردد. این بیماری به یکی از چالش های باغداران در امر تولید پسته تبدیل شده می باشد. روشهای مختلفی مانند فیزیکی، زراعی ، شیمیایی ، بیولوژیک و تلفیقی می تواند برای کنترل بیماریهای گیاهی مورد بهره گیری قرار گیرد.خاطر نشان می گردد که هر کدام از این روشها معایب و محاسن مخصوص به خود را دارد. بهره گیری از روشهای شیمیایی به لحاظ اینکه اکثر آنها برای بشر و دام خطرناک ، موجب از بین رفتن ارگانیسم های مفید، کنترل کوتاه مدت و آلودگی هایزیست محیطی برای مدت طولانی و بروز مقاومت عوامل بیماریزای گیاهی باعث شده می باشد که محققین از روشهای دیگر برای کنترل بیماریهای گیاهی بهره گیری کنند که در این بین کنترل بیولوژیک به عنوان یک روش همیشگی و پایدار می تواند مورد بهره گیری قرار گیرد. تا کنون تحقیقات زیادی روی این موضوع صورت گرفته می باشد و میکروارگانیسم های زیادی تحت شرایط باغی و مزرعه توسعه داده شده اند که در حال بهره گیری می باشند. مانند نمایندگان موفق در این زمینه جدایه های باکتریایی خصوصا جنس سودوموناس می باشند. که به خوبی قادر به کنترل عامل بیماریزای گیاهی می باشد. مانند محاسن دیگر این جنس کمک و تسریع رشد در گیاه می باشد. . لازم به تذکر می باشد که معضلات زیادی در زمینه ی بهره گیری از عوامل بیوکنترل گیاهی هست که از آن جمله می توان به عدم سازگاری عامل باکتریایی با شرایط محیطی مکان مورد بهره گیری نام برد که در این پژوهش با در نظر داشتن جداسازی عوامل باکتریایی از خاک منطقه و همچنین تاثیر درنظرگرفتن تاثیر شوری های مختلف کوشش در رفع این نقیصه با در نظر داشتن محیط کشت پسته در ایرا ن شده می باشد .

1- تاريخچه

     پسته از ادوار باستان در زندگي ايرانيان حائز اهميت فراوان بوده می باشد. نام اين درخت در پارسـي قديم پيستاکـا، در پارسي ميانه پيستاک و در پارسي متأخر پسته تلفظ شده می باشد (ابريشمي، 1373). نام درخت پسته در زبانهاي يوناني و لاتين و ساير زبانهاي اروپايي و نيز زبانهاي عربي، تركي، روسي، ژاپني و غيره از وجه تسميه ايراني اين درخت گرفته شده می باشد. در مورد زادگاه درخت پسته نظريه‌هاي متفاوتي هست. اين درخت به گفته¬اي بومي آسيـاي مرکزي و به گفتـه¬اي ديگر بومـي آسياي غربـي و آسياي صغيـر می باشد (پناهي و همکاران، 1381). طبـق نظـر کارادو ، دانشمند فرانسوي پسته بومي ايران و سوريه می باشد. هم اکنـون گونه¬هاي خودرويـي از پستـه در اغلب مناطق گرم و خشـک لبنان، فلسطيـن، سوريه، ايران، عراق، ترکيه، هند، جنوب اروپا و در نواحي آسياي مرکزي و آفريقاي شمالي کم و بيش ديده مي-شوند. قدر مسلم شناخت اوليه بشر از پسته پس از نظاره درخت خودروي آن صورت گرفته می باشد. بنابراين مبدأ اوليه اين درخت محدوده سرزميني می باشد که رويشگاه¬هاي پستـه در آن واقع بوده می باشد. مطابق مستندات تاريخي موجود، چنين محدوده¬اي در قلمرو فرهنگي ايران بوده و در شمال شرقي آن واقع شده می باشد. سرزميني که بعدها پارت و سپس خراسان نام گرفت رويشگاه اصلي و اوليه درختان پسته بوده می باشد (ابريشمي، 1373).  

   انتقال درختان پسته از خراسان به ساير نواحي پسته خيز ايران و ساير مناطق جهان، بعد از اسلام انجام شده و در اين ميان ناحيه قم قديمي ¬ترين منطقه می باشد. سابقه مستند پستـه¬کاري در نواحـي يزد، اردکان، اصفهان، نائين، نطنز، اردستان و کاشان متجاوز از 3 تا 4 قرن نمي‌باشد (ابريشمي، 1373). سابقه کاشـت پسته در قزويـن و دامغـان بيـن 1500- 900 سال و در استا ن کرمـان، 400-150 سال ذکـر شـده می باشد (ابريشمي، 1373؛ پناهي و همکاران، 1381). کاشت درختان پسته در قزوين و دامغان در قرن پنجم هجري صورت گرفت و بعدها کاشت آن در نواحي کاشان، نطنز، اردستان، نائين، اردکان، يزد، سيرجان، نواحي کرمان، زرند و سپس در رفسنجان معمول گرديد (ابريشمي، 1373).

در ايران، پسته وحشـي در اسـتانـهاي کـردستـان، فـارس، سيستـان و بلوچستـان، لرستـان، کرمان، خـراسـان و اطـراف يـزد ديده مـي¬شـود و بـه طـور کلـي پراکنـدگـي اين گـونـه‌هـا شامـل حوزه درياي مديترانـه و آسيـاي شـرقـي مـي¬باشـد. اولين ارقـام پستـه در ايران از پـرورش دادن و اهلي کردن درختـان پستـه وحشـي حاصـل شـده می باشد کـه تعداد آنهـا بسيار محـدود بوده و از نظر شکل ظاهـري با محصـول پسته خودرو شباهـت داشتـه می باشد. به تدريج در نتيجـه پيونـد و جابجـايـي اين ارقـام و توجـه باغداران به درشتـي دانه¬هاي پستـه، تاحدودي تحول ايجاد شده و ارقام جديدي به دست آمده می باشد (پناهي و همکاران، 1381).

     تنوع در ارقام پسته ايران، از پسته گرگـاني آغاز شـد و سپس پسته سبـزواري، قمـي، سمناني، کـرماني وغيره به ابتکار باغداران ايراني به‌وجود آمد. خارج از قلمرو فرهنگي ايران، باسابقه¬ترين نواحي کشت و کار پسته سواحل آفريقايي مديترانه، سرزمين تونس و همچنين سرزمين شام يا سوريه می باشد (ابريشمي، 1373 ).

   کشت پسته به صورت تجاري به غير از ايران، در کشورهاي آمريکا، ترکيه، يونان، سوريه و ايتاليا نيز انجام مي¬گردد. آمريکا به عنوان دومين توليد کننده پسته دنيا محسوب مي¬گردد (حاج عبداللهي، 1379). سابقه کاشت درختان پستـه در قاره آمريکـا و استراليا مربوط به قرن حاضـر می باشد و مبدأ اصلـي آن کرمان بوده می باشد (ابريشمي،1373). در سال 1973 سطح زيرکشت پسته کاليفرنيا3000 هکتار و در سال 1981، 4750 هکتار بوده می باشد. امروزه ايالات متحده آمريکا بزرگترين رقيب پسته ايران مي¬باشد، به طوري که در 15 سال اخير پيشرفت¬هاي خارق العـاده¬اي در زمينه کاشت و پرورش پسته داشته می باشد (فرگوسن ، 1378).

2-1- اهميت اقتصادي و سطح زير کشت

     در ايران، پسته به عنوان يک محصول استراتژيک، جايگاه خاصي را در بين توليدات کشاورزي دارا بوده و بخش عمده¬اي از صادرات غير نفتي را به خود اختصاص مي¬دهد. ارزش صادراتي پسته و مغز آن، طي سالهـاي اخير، در ايران افزايش چشمگيري را در مقايسه با ساير محصولات کشاورزي در برداشته می باشد. درسال 1382، حدود 55% توليد و بيش از60% صادرات جهاني پسته در اختيار ایران و درآمد ارزي آن بيش از 400 ميليون دلار بوده می باشد (پناهي و همکاران، 1382).                    

تعداد صفحه :129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]