فایل پژوهش: پایان نامه ارشد حقوق خصوصی : آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

با عنوان : آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

واحد دامغان

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M-A)

 موضوع

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

از عهده عهد اگر برون آید مرد                                                  از هر چه گمان بری فزون آید مرد

 الف: طرح مساله پژوهش

رفع نیاز یا کسب منافع افراد را به سوی انعقاد معامله هدایت می کند که یکی از این معامله ها بیع می باشد.مسأله خرید و فروش یا بیع یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادهای اقتصادی بین مردم می باشد و تأثیر بسیار مهمی در روابط تجاری و اجتماعی دارد و حتی می توان گفت که اگر خرید و فروش در جامعه امروزی نباشد موجب مختل شدن آن می گردد.زیرا تمام بشر ها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و این رفع احتیاج از طریق داد و ستد با یکدیگر حاصل می گردد .

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از مهم ترین این آثار تسلیم مبیع می باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. پس الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد مطالعه قرارداده ایم.

ب:پرسش های اصلی و فرعی

از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می گردد که بایستی با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده گردد.مانند اینکه :

1- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی می باشد؟

2- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟

3- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد عوض کرد؟

پ:فرضیه ها

1- به نظرمی رسدبا در نظر داشتن اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می گردد.

3- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.

ت:پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع پژوهش در فقه امامیه و حقوق مدنی کتابهای گوناگونی هست که مطالب ارائه شده در این کتابها بیشتر جنبه کلی و صرف مسائل ابتدایی می باشدوتحت این عنوان سابقه ای پیدا نمود نشد. همچنین پایان نامه ایی در مورد تسلیم مبیع کلی مورد توجه قرار نگرفت و موضوعیت نیافته می باشد.از این رو کوشش شده می باشد به صورت تخصصی تر در تمام ابعاد حقوقی و فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.

 ث:هدف پژوهش

از آنجایی که عقد بیع تأثیر بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته می باشد و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می گردد که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این پژوهش کوشش شده می باشد با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع گردد.

 ج:روش پژوهش

در این پژوهش از روش کتابخانه ای جهت گردآوری مطالب بهره گیری شده و با مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها مطالب مربوط به موضوع پژوهش را جمع آوری نموده و سپس با تحلیل آنها در صدد پاسخگویی به سوالات مطرح شده پرداخته گردید.

 چ:سازماندهی مطالب

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوین تعاریف و مفاهیم،احکام تسلیم وتسلم و آثار تسلیم و تسلم می باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمی گیردکه آغاز برای آشنایی بیشتر به اختصار به تعریف مبیع پرداخته ایم و در گفتارهای دیگر اقسام مبیع و اوصاف و توابع مبیع را اظهار کرده ایم.در مبحث دیگر به تعریف تسلیم و تسلم در حقوق ایران را اظهار کرده ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را نیزذکر کرده ایم.در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم و تسلم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . در این راستا نظرات حقوق دانان و فقهای بزرگوار و موضع قانون مدنی را روشن نموده ایم و در گفتارهای دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع را اظهار کردیم و در آخرین مبحث این فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار می باشد ،موضوع تسلیم مبیع را اظهار کردیم.

فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد که مبحث اول شامل سه گفتار می باشد.در گفتار اول زمان تسلیم مبیع را به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد مطالعه قرار دادیم. در گفتار دوم مکان تسلیم مبیع را به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم را اظهار کرده و در آخرین گفتار این مبحث هزینه تسلیم مبیع را اظهار کرده که در تمام این گفتارها علاوه بر حقوق ایران در این موارد ،به صورت کلی حقوق و قوانین خارجی و کنوانسیون بین المللی بیع نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.در مبحث دیگر که مشتمل بر دو گفتار می باشدتسلم مبیع و تحمل هزینه ها را اظهار نموده ایم.

فصل سوم که هسته اصلی پایان نامه را دربرمی گیرد شامل دو مبحث می باشد که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار می باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسلیم در ایفای تعهد می باشد و اظهار کردیم که بایع چگونه بایستی اعمال کند تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسلیم در سقوط حق حبس می باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسلیم در انتقال مالکیت می باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی می باشد که در تمام این موارد موضع کلی کنوانسیون را نیز مورد مطالعه قرار داده ایم و مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد اثر تسلیم در موارد دیگر مانند در بیع صرف،سقوط خیار تأخیر ثمن و در عقد فاسد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

طرح بحث :

تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.پس برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به مطالعه فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.

مبحث اول : مبیع

با در نظر داشتن تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده می باشد اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[1] معوض بودن نشان می دهد که بیع دارای دو موضوع می باشد:

1- مبیع یا مثمن

2- ثمن

در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع بایستی عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی گردد. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره می باشد نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

 گفتار اول : مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف نمود : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع می باشد و در برابر عوض ، به طرف تملیک می گردد و آن را مثمن هم گفته اند . » [2] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .

[1] ماده 338 قانون مدنی:«بیع عبارت می باشد از تملیک عین به عوض معلوم»

[2]جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد دوم،کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،1381،ص 543

تعداد صفحه :168

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ 8700 تومان را کارت به کارت کرده و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***

 

***

 شماره تماس ———-