دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی :اثرات تاريخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : اثرات تاريخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واحد دامغان

 پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت(M.Sc )

موضوع :

اثرات تاريخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان

 استاد راهنما :

دکتر حسین عباسپور

استاد مشاور :

دکترجعفر مسعود سینکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

سورگوم بدلیل مقاومت نسبتا” خوب در برابر شرایط نا مساعد محیطی مانند خشکی و حاصلخیزی پایین خاک می تواند در سطح گسترده ای از زمین های کشاورزی کشت گردد.بمنظور مطالعه تاثیر3 تاریخ کاشت و محلولپاشی کود پتاس بر روی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی در منطقه سمنان اجرا گردید. این آزمایش درسال 1389 و بصورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گردید. عامل اصلی شامل دو رقم سورگوم پگاه و اسپیدفید، عامل فرعی شامل 3سطح محلولپاشی کود پتاس (k1=بدون مصرف پتاس، k2=10کیلو گرم پتاس خالص در هکتار، k3=15کیلوگرم پتاس خالص در هکتار) و عامل فرعی فرعی شامل3 تاریخ کاشت (15/4/89،25/4/89 و5/5/89)بود. صفات مورد مطالعه شامل وزن تر و خشك كل، وزن تر و خشك ساقه، وزن تر وخشك برگ، وزن تر وخشک گل آذین، فلاونوئید، درصد پروتئین، کلروفیل a,b، کلروفیل کل و کاروتنوئید بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و رقم بر روی صفات کمی و کیفی مورد مطالعه تاثیر معنی داری نداشت. در مطالعه اثر کود بر روی صفات کیفی نظاره گردید که کود تاثیر معنی داری بر روی این صفات نداشت اما بر روی وزن تر و خشک برگ اثر معنی داری نشان داد، بطوریکه بیشترین میزان وزن تر و وزن خشک برگ با مصرف 15کیلو گرم پتاس در هکتار بدست آمد. در مطالعه اثرات متقابل و دوگا نه رقم و کود بر روی صفات کمی کمترین میزان وزن تر کل، وزن تر گل آذین و وزن خشک گل آذین در تیمار شاهد و رقم پگاه و بیشترین میزان وزن تر کل در تیمار پگاه با مصرف 15کیلوگرم پتاس در هکتار،وزن تر و وزن خشک گل آذین در تیمار پگاه با مصرف 10کیلوگرم پتاس در هکتار نظاره گردید.اثر متقابل رقم و کود فقط در مورد صفت کیفی فلاونوئید در سطح 5% معنی دار گردید بطوریکه بیشترین میزان فلاونوئید در تیمار رقم پگاه با مصرف 15کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار رقم اسپید فید با مصرف 15کیلو گرم در هکتار بدست آمد. در مطالعه اثرات متقا بل رقم و تاریخ کاشت، همچنین کود و تاریخ کاشت بر روی صفات کمی و کیفی اثر معنی داری نظاره نشد. اثرات سه گانه رقم، تاریخ کاشت و کود بر روی صفات کیفی اثر معنی داری نشان نداد اما بر روی وزن تر کل در سطح احتمال 5% و بر روی وزن خشک کل، وزن خشک برگ، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک گل آذین در سطح احتمال 1% معنی دار بود. به این ترتیب بنظر میرسد تیمارهای مورد مطالعه به تنهایی کارایی مناسبی نداشته و برای بدست آوردن عملکرد مناسب بایستی تلفیقی از تیمارها را بکار برد . همچنین رقم پگاه با تاریخ کاشت 25تیرماه و مصرف 15کیلوگرم کود پتاس خالص در هکتار بهترین نتیجه را در تمامی صفات اندازه گیری شده داشت . در نتیجه پیشنهاد می گردد برای کشت سورگوم علوفه ای در مناطق مشابه محل اجرای آزمایش از رقم پگاه در محدوده تاریخ کاشت 25تیرماه با مصرف 15کیلوگرم پتاس خالص در هکتار بصورت محلولپاشی بهره گیری گردد.

کلمات کلیدی : سورگوم- پتاس- کاروتنوئید- پروتئین- فلاونوئید- تاریخ کاشت- محلولپاشی

مقدمه

با در نظر داشتن فقر و گرسنگی همراه با ازدیاد روز افزون جمعیت و محدودیت اراضی قابل کشت، ادامه طریقه کاهش منابع انرژی، تخریب و بهم خوردن تعادل اکولوژیکی، اگر چاره ای برای افزایش تولیدات کشاورزی نشود بروز قحطی دور از واقعیت نیست. رشد جمعیت هسته اصلی مسئله تغذیه در جهان را تشکیل می دهد، در راه رسیدن به افزایش تولید محصولات کشاورزی بایستی تولید محصول در واحد سطح افزایش یافته، و از زمان (طول فصل رشد)بهتر بهره گیری گردد و حتی الامکان از گیاهان پر سود تر با دوره رویشی کوتاه بهره گیری نمود (ملکوتی و همکاران ،1384). گیاه موجودی بسیار ظریف و حساس می باشد که در انتخاب مواد مورد نیاز خود با پیچیدگی و حساسیت شگفت انگیزی اقدام می کند و از بستر رشد خود اثرات قابل توجهی می پذیرد هر گیاهی نیز در مراحل مختلف رشد و نمو خود نیاز خاصی را دارد. شدت نیاز و حساسیت گیاهان مختلف نسبت به عناصر مختلف غذایی اعم از نیازهای پر مصرف، میان مصرف و ریز مغذی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند (سیادت،1386). بدلیل انکه نیاز غذایی گیاهان مختلف در موقعیتهای مختلف رشد ،گوناگون بوده و مدیریت مزرعه نیز با وظیفه بسیار پیچیده و مشکل رو برو می باشد .رعایت حدود بحرانی نکات مربوط به دستیابی به حد اکثر محصول، کیفیت مطلوب محصول، حفظ محیط زیست، افزایش مقاومت گیاه، کاهش واردات کودهای شیمیایی غیر ضروری و ….لزوم مصرف بهینه کود را مطرح می سازند ( بلند نظر و همکاران ،1379). مصرف بهینه کود یکی از مهمترین عوامل در افزایش عملکرد ، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه می باشد با در نظر داشتن اینکه بارندگی در ایران یک سوم بارندگی در جهان یعنی 250میلی متر می باشد سورگوم گیاهی بسیار مناسب برای کشت و تامین علوفه مورد نیاز کشور می باشد. این گیاه با بر خورداری از صفاتی مانند روزنه های کوچک قابلیت خود پیچی برگها، کنترل روزنه ها و….سازگاری بالایی به طیف وسیعی از شرایط اکولوژیکی در مقایسه با سایر گیاهان زراعی دارد ( رمضانپور ،ملکوتی،1383). با وجود خشک بودن قسمتهای وسیعی از ایران و سازگار بودن این گیاه به شرایط خشکی تحقیقات نسبتا اندکی در خصوص جنبه های به زراعی آن در کشور انجام گرفته می باشد و با در نظر داشتن نیاز روز افزون جامعه جهت تامین پروتئین مورد نیاز دام و طیور در این زمینه خلا تحقیقاتی احساس می گردد .

1-1- مبدا و تاریخچه :

کشت سورگوم از زمانهای خیلی دور در افریقا و هندوستان متداول بوده و از مناطق خیلی گرم به مناطق معتدل برده شده می باشد، بطور مسلم سرزمین اصلی آن هند و آفریقای جنوبی می باشد و سابقه کشت آن در آسیا نیز بیش از افریقا می باشد، قدمت این گیاه را به 700 سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند(مظاهری لقب،1387). از اواخر قرن 15کشت این گیاه در اروپا بسرعت رونق پیدا کرده و در کشور هایی مانند استرالیا، اسپانیا و فرانسه کشت آن شروع گردید. کشت سورگوم از سال 1874تا1876در بعضی از کشورهای اروپایی بخصوص فرانسه رواج پیدا نمود و از آن تاریخ این گیاه در نواحی گوناگون پاره ای از کشورهای اروپایی کشت گردید(شریفی جهان تیغ،1387). المدرس و همکاران (2007 ) اعلام کردند بدلیل آینکه سورگوم خودش را با آب و هوای خشک و نیمه خشک وفق می دهد، به آن لقب شتر گیاهان داده اند. نور محمدی و همکاران (1384) سطح زیر کشت انرا بیش از 47میلیون هکتار و تولید انرا بیش از 4.5درصد تولید غله دنیا گزارش کرده اند. موفقیتهای زیاد در اصلاح و به نژادی سورگوم در 50سال گذشته باعث شده کشت و کار این گیاه زراعی در مناطق معتدله نیز توسعه یابد (شریفی جهان تیغ،1387). امروزه هیبرید حاصل از بین سورگوم و سودان گراس (سورگوم بعنوان گیاه مادر و سودان گراس بعنوان گیاه پدر)در دنیای غرب بخصوص امریکا جانشین ارقام سودان گراس یا ارقام سورگوم شده می باشد. بیشترین تنوع جنس sorghum متعلق به شمال شرقی افریقا در منطقه اتیوپی و سودان می باشد. جنس سورگوم از افریقا به استرالیا و قسمتهای دیگر منتقل شده و جدایی جغرافیایی ایجاد پلی پلو ئیدی و عوامل دیگر باعث گردید گو نه های جدیدی از آن به وجودآیند.

تعداد صفحه :76

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]