دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

با عنوان : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : “تحول”

عنوان :

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهران

استاد راهنما :

دکترمحمودمحمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

از آنجا که افرادی که دارای انعطاف پذیر شناختی هستند قادر به تعیین راه برای انطباق با موقعیت های داده شده از طریق فرآیند شناخت اجتماعی دارند، در نتیجه افرادی که می توانند در هر شرایط راه های مختلف و جایگزین بیابند قابل انعطاف تر از کسانی هستند که تنها یک راه برای انعطاف پذیری می دانند. مقاومت در برابر تغيير را مي توان خويشتنداري نسبت به تغيير ناميد بطوريكه امكان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبديل گردد همچنین سازمانها با ، درجه ی بالایی از رفتار شهروندی سازمانی با غیبت کمتر کارکنان، خروج از خدمت ، کمتر و رضایت و وفاداری بیشتر مواجه می شوند .هدف از اين تحقيق در واقع بررسي تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهران   مي­باشد . جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران ارشد و میانی شرکت گاز استان تهران می باشد . که تعداد آنها 375 نفر می باشد. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران برای جوامع محدود 196 نفر می باشد که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب می گردند. از پرسشنامه را براي جمع آوري اطلاعات بهره گیری شده می باشد. در اين پژوهش از تحليل عاملي تأئيدي و تحليل مسير براي تحليل روابط بين سازه ها بهره برده شده می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که بین بینش و خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی؛ بین مقاومت عاطفی، مقاومت شناختی با مقاومت رفتاری؛ بین مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی؛ بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی، بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی، انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری ارتباط معنادار هست و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر این روابط تأثیر گذار می باشد.

کلمات کلیدی : انعطاف پذیر شناختی، مقاومت سازمانی، مقاومت عاطفی، مقاومت شناختی، رفتار شهروندی سازمانی

 -1مقدمه

حدود500 سال قبل ازمیلاد مسیح ، هراکلیوس فیلسوف یونانی اظهار داشت: «هیچ کس بیش از یک بار نمی تواند در یک رودخانه جاری شنا کند». این نشان می دهد از دیر باز «تغییر» با چنین باریک بینی هایی مورد توجه بوده می باشد. با این تفاصیل آدمی ثبات را دوست دارد، زیرا در تغییر ترس از ناشناخته ها نهفته می باشد. دکارت طبیعت را مادة بی روحی می دانست که کل آن را می توان با تحلیل اجزایش شناخت. (شناخت استقرایی) از نظر نیوتن طبیعت ماشین خوش رفتاری می باشد که خداوند با قوانین معینی آن را به کار انداخته می باشد که اگر، آن قوانین راپیدا کنیم، قادر خواهیم بود آن را تحت اختیار خود درآوریم. در این چارچوب، تغییرات، قابل پیش‌بینی، قابل محاسبه،قابل برنامه‌ریزی وپیشگیری بوده می باشد. ( اعتباریان،1388)

چرخة دگرگوني امروزي، بي ترديد در گذشته سابقه نداشته می باشد. امروزه دگرگوني سريع تر، غير معمول تر و اساسي تر از هر زمان ديگري در گذشته می باشد. برخورد هاي تكنولوژيك و فشار هاي رقابتي و فرهنگي، گردابي را به وجود آورد ه اند كه هر سازماني را مي توانند در خود فرو برند. دگرگوني امروزي، داراي ويژگي هايي از قبيل تلاطم در بازار ها، کوشش سازمان ها و كسب و كار هاي مختلف در تعريف مجدد خود، تعيين مجدد فعاليت ها، شكل هاي يك سازمان براي – جديد سازماني و منسوخ شدن تفكر مديريت سنتي می باشد (چمپی،1387: 8) .

اين كه سازمان بتواند با وضعيتي كه توضیح آن گذشت باقي بماند و زندگي كند ناچار به ايجاد تغيير و دگرگوني در خود می باشد ولي دگرگوني در سازمان هیچگاه تحقق نمي يابد مگر اين كه صد ها يا هزاران نفر از افراد سازمان، علاقمند به همكاري باشند و تا حد امكان به فرآيند دگرگوني كمك كنند. كاركنان، مخصوصاً در صورتي كه از وضعيت موجود سازمان خود ناراضي باشند، حاضر به همكاري و از خود گذشتگي و ايثار نيستند مگر به اين اعتقاد برسند كه دگرگوني ها مفيدند. بدون ارتباطات معقول، مقبول و داراي اعتبار فراوان، هیچگاه نمي توان قلب هاي توده هاي كاركنان را تسخير كرد. همين امر ضرورت دگرگوني فرآيند هاي سازمان را با عنايت به مسائل منابع انساني، بيشتر روشن مي كند (Hammer ,2013: 30)

1-2 اظهار مساله پژوهش

معمولاً تغييرات سازماني در هر اندازه اي، مقاومت بدنة نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت اما اگر آنها اهداف واقعي تغيير و منافع آن را دريابند، در برابر تغييرات مقاومت كمتري از خود نشان مي دهند. (جعفری و همکاران، 1387: 29)

بعد شناختی مقاومت در برابر تغییر که موضوع این پژوهش می باشد بیانگر این می باشد که شناخت، نظام پردازش و ذخیره سازي اطلاعات جذب شده توسط حواس در سیستم عصبی انسانهاست کارکنان با بهره گیری از طرحواره ها (ساختارهاي شناختی که نشانگر دانش سازمان یافته فرد نسبت به یک مفهوم یا یک محرك هستند) رویدادهاي سازمانی، مقاومت همچون تغییرات سازمانی را درك و تفسیر میکنند مقاومت شناختی در برابر تغییر زمانی ایجاد میشود که فرد تحت تأثیر طرحواره هاي خود، تغییر را به گونه اي درك و تفسیر نماید که در قبال اعمال آن، اکراه و عدم تمایل داشته باشد. واتسون[1] 1982 ) ) بر این عقیده می باشد که آن چیز که اغلب از آن با عنوان مقاومت یاد میشود، چیزي غیر از همین اکراه و بی میلی نیست. آرمناکیس، هریس و بونتانوم ( 2005 )[2] نیز گرچه مقاومت را به صورت رفتاري تعریف کرده اند، بر تقدم ساحت شناختی آن بر بعد رفتاري اذعان داشته اند.

همچنین بارتلم و لاك[3] ( 1981 ) در تفسیري از اثر کچ و فرنچ، مدعی شده اند چه بسا مشارکت کارکنان مبتواند در مقاومت آن ها در برابر تغییر اثرات شناختی داشته باشد. در مجموع آموزه هاي ادبیات پژوهش درمورد مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نشان میدهند که این پدیده داراي ابعاد رفتاري، هیجانی و شناختی می باشد. ظهور رفتاري آن در قالب نیروهاي مقاومت کننده در برابر نیروهاي اعمال کننده تغییر می باشد؛ بعد هیجانی آن به ناکامی کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، ترس از ضرر احتمالی و آینده اي مبهم تصریح دارد؛ و صبغه شناختی آن به نحوه ادراك تغییر توسط کارکنان تصریح دارد، طوري که از اعمال آن اکراه دارند. (هادوی نژاد و همکاران،1388)

پس، ویژگی های شخصیتی فرد توجه شخص تحت تاثیر تغییر سازمانی قرار می گیرد.   و مقابله با استرس ناشی از تغییر سازمانی  یک مسئله مهم می باشد که ارزش مطالعه دارد. عموم محققان پیشین، توجه کارمند نسبت به تغییر سازمانی از بینش صفات شخصیتی مطالعات خود را در پنج مدل تبیین کرده اند. (Su et al ,2012)

در این مطالعه ما این موضوع را با بهره گیری از صفات شخصیت شناختی یعنی ، انعطاف پذیری شناختی، بینش، و خود اندیشی مورد مطالعه قرار می دهیم. محققان نشان داده اند که باز بودن نسبت به تجربه ارتباط مثبت با خود اندیشی دارد. 2009)، (Lyke

روانرنجوری منفی به بینش مربوط می باشد، وظیفه شناسی مثبت نیز به بینش مربوط می باشد. برونگرایی و سازگاری مثبت، هر دو مربوط به انعطاف پذیری شناختی می باشد. .

(Su et al ,2012)

همچنین رفتار شهروندي سازماني شامل رفتار هاي اختياري كاركنان می باشد كه جزء وظايف رسمي آنها نيست و مستقيماً توسط سيستم رسمي پاداش سازمان در نظر گرفته نمي گردد، ولي ميزان اثر بخشي كلي سازمان را افزايش می دهد اين رفتارها، شامل رفتارهايي كه فرد در جهت انجام نيازمندي هاي تأثیر و يا توضیح شغلي از خود نشان ميدهد، نيست. مطالعات نشان از آن دارد زماني كه مديريت ارشد، تغيير را بپذيرد، براي اجرايي شدن تغيير بايد علايق كاركنان مانند مديران پاييني و مياني در نظر گرفته گردد و نياز به تغيير را در آنها متقاعد كرد. بسياري از موانع تغيير، ريشه در آمادگي پذيرش تحول سازماني دارند .

از لحاظ روانشناسي اين موانع، نظير موانع مديريتي، توسط ناامني و ترس از نتايج منفي براي افراد ميتواند تشريح گردد. اين علايق بوسيله مشاركت مستقيم يا مشاركت قانوني، دسته بندی و معرفی
می شوند. (رنگریز و مرادی،1391)در این پِژوهش تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

اگر عاملان تغییر در سازمان بهنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای کارکنان توجه نکنند با مخاطره بزرگی روبرو خواهند گردید. این مسأله بخصوص زمانی بروز می کند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایین تر اعمال گردد. علی رغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی ، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود می باشد( Su et al ,2012)

پژوهش حاضر بر آن می باشد تا ضمن کوشش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، به این پرسش که : آیا انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در شرکت گاز استان تهران تأثیر گذار می باشد؟ پاسخ گوید.

تعداد صفحه :179

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***