منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی – تاثیر توانمندی های مدیریتی

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح به همراه پرسشنامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

لوگوی دانشگاه تهران

                                                 پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی 

 

 

 

 

چکيده

 

ما در عصری زندگی می کنیم که اطرافمان را سازمانهای بزرگ فرا گرفته اند و ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند. این سازمانها بدون برخورداری از مدیران موثر و کارآمد قادر به ادامه حیات در دنیای حرفه ای و تخصصی امروز نمی باشند. مدیران به مثابه متناسب کنندگانی متفکر و توانمند هستند که با قدرت و سرعت اقدام، انبوه فرآورده های انسانی و صنعتی را متناسب می سازند. مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران در موفقیت سازمانها برای پرورش و توسعه مهارتها، استعدادها و خلاقیت کارکنان در راستای اهداف سازمانی تأثیر بسیار موثری دارند زیرا که نیروی انسانی کارآمد و اثربخش تنها عنصر بی رقیب و غیرقابل جایگزین در عصر رقابتی امروز می باشد. آيا بالارفتن این مهارتها و تواناییها در مديران به همراه برخوردهای سازنده، اثربخشی کارکنان را نیز بالا برده می باشد؟ این پژوهش درنظر دارد تاثیر توانمندیهای مدیران بر اثربخشی کارکنان را در محیط های آموزشی به ویژه مدارس مطالعه نماید. روش پژوهش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد بهره گیری شده می باشد و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب تهران بوده می باشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری گردید و تعداد نمونه با فرمول کوکران، 169 نفر انتخاب شدند که در نهایت با در نظر داشتن ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش گردید که در نهایت 200 پرسشنامه سالم مورد بهره گیری قرار گرفت. برای مطالعه فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل 8.54 بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان از تاثیر مثبت توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.

 

واژه‌هاي کليدي: توانمندی های مدیریتی، اثربخشی کارکنان، توانمندی فنی، توانمندی ادراکی، توانمندی انسانی

 


 

فهرست مطالب

چکيده. 2

فصل اول. 8

(کلیات). 8

1- 1مقدمه.. 9

1-2 اظهار مساله.. 11

1-3 اهمیت و ضرورت  پژوهش… 13

1-4 فرضیات پژوهش… 13

1-4-1 فرضیه اصلی. 14

1-4-2 فرضیات فرعی. 14

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش… 14

1-5-1 هدف اصلی پژوهش. 14

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش. 14

1-6 روش انجام پژوهش…… 14

1-7 قلمرو پژوهش… 15

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش. 15

1-7-2  قلمرو زمانی پژوهش. 15

1-7-3  قلمرو مکانی پژوهش. 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح… 16

1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش. 16

1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش. 16

فصل دوم. 17

(مبانی نظری). 17

2-1 بخش اول: مهارتهای (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران… 18

2-1-1 مدیریت.. 18

2-1-2 فراگرد مدیریت.. 19

2-1-3 انواع مدیران. 20

2-1-3-1 مدیران عالی. 21

2-1-3-2 مدیران میانی. 22

2-1-3-3 مدیران عملیاتی یا سرپرستان. 22

2-1-4 مهارت های مدیریت.. 24

2-1-5 انواع مهارت‌هاي مديريتي. 26

2-1-5-1 دسته ‌بندي رابرت كاتز. 26

2-1-5-2 دسته بندي هنري مينزبرگ.. 27

2-1-5-3 دسته‌بندي هلديگل و اسكولوم. 28

2-1-5-4 دسته بندی فایول. 28

2-1-5-5 دسته بندی رابینز 29

2-1-6 مهارت ‌های سه‌گانه مدیریت…. 31

2-1-6-1 مهارت های انسانی. 31

2-1-6-1-1 مهارت های انسانی مدیران. 33

2-1-6-2 مهارت های فنی. 35

2-1-6-3 مهارت های ادراکی. 37

2-1-7 دلیل تاکید بر رفتار. 40

2-1-8 توسعه مهارت های انسانی… 41

2-1-9 مبانی مهارت های انسانی… 42

2-1-10 ارزش نسبي مهارت ‌ها 44

2-1-11 تعیین هدف برای واکنش های رودررو. 45

2-2 بخش دوم: اثربخشی…. 46

2-2-1 تعریف اثربخشی. 46

2-2-2 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی. 46

2-2-3 مدل‌های اثربخشی سازمانی. 50

2-2-3-1 مدل هدف.. 50

2-2-3-2 مدل سیستمی. 51

2-2-3-3 مدل ذی‌نفعان استراتژیك.. 51

2-2-3-4 مدل ارزش‌های رقابتی. 52

2-2-3-5 مدل عدم اثربخشی. 53

2-2-4 ادغام معیارهای اثربخشی. 54

2-2-5 مفهوم اثربخشی در مدیریت.. 55

2-2-6 ارزيابي اثربخشي آموزش.. 55

2-2-6-1 ارزشيابي. 56

2-2-7 اثربخشي منابع انسانی. 57

2-2-8 هدف و ضرورت اثربخشي. 58

2-3 بخش سوم: پیشینه تحقیقات…. 59

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل. 59

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج. 63

2-4 جمع بندی فصل دوم.. 67

فصل سوم.. 68

(روش پژوهش). 68

3-1 مقدمه.. 69

3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش…… 70

3-3 جامعه و نمونه آماري مورد بررسي…. 71

3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات…. 74

3-5 روايي (اعتبار) و پايايي (اعتماد) ابزار سنجش…… 75

3-5-1 روايي پرسشنامه. 75

3-5-2 پايايي پرسشنامه. 76

3-6 روش تجزيه و تحليل داده ها. 77

3-7 فنون تحليل توصيفي…. 77

3-8 فنون تحليل استنباطي…. 77

فصل چهارم.. 78

تجزیه و تحلیل یافته ها. 78

4-1 مقدمه.. 79

4-2 آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها. 79

4-2-1 تفکیک جنسیتی پاسخ دهندگان. 80

4-2-2 رده سنی پاسخ‌دهندگان. 81

4-2-3 تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 82

4-2-4 سابقه کاری.. 83

4-2-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها 84

4-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…… 85

4-3-1 نیکویی برازش مدل. 85

4-3-2 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA) 86

4-3-3 شاخص Goodness-of-Fit (GFI) 86

4-3-4 شاخص Adjusted GFI (AGFI) 86

4-3-5 شاخص Normed Fit Index (NFI) 87

4-4 تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل پژوهش… 87

4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر وابسته.. 90

4-6  آزمون فرضیات اصلی پژوهش توسط تحلیل مسیر.. 93

فصل پنجم.. 97

نتیجه گیری…. 97

5-1 مقدمه.. 98

5-2 تحليل نتايج تحقيق… 98

5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی. 99

5-3 نتیجه گیری و  بحث درمورد‏ي نتایج حاصل از فرضیات پژوهش… 99

5-3-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات پژوهش. 100

5-3-2 ارائه پیشنهادهايي برای تحقیقات آتی. 102

5-3-3  محدودیت هاي پژوهش.. 102

5-3-3-1 محدودیت ذاتی پرسشنامه. 102

5-3-3-2 محدوديت تعميم. 102

فهرست منابع… 103

الف)منابع فارسی…. 103

ب) منابع لاتین… 108

پیوست 1 – پرسشنامه.. 111

پیوست  2 – خروجی  SPSS.. 115

پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54… 117

 

 

فصل اول

(کلیات)

 

 

 

1- 1مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

بعد از انقلاب صنعتی، دانش مدیریت به گونه رسمی در مراکز آموزشی تدریس و در سازمان های صنعتی و خدماتی به کار گرفته گردید. دانش مدیریت به شکل امروزی آن، از ابتدای قرن بیستم توسعه پیدا نمود. امروزه اهمیت مدیریت در موفقیت سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. مدیران مسئول به کارگیری منابع انسانی برای تأمین اهداف سازمانی هستند.

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان به شمار می رود. به مقصود تحقق اهداف نیاز به یک کوشش گروهی می باشد. پیچیدگی کار جمعی ، مدیریت نظام گونه را به وجود آورده می باشد. اثربخشی و کارآیی به عنوان دو هدف مهم در تمامی سازمانها نیازمند تدابیری می باشد که مدیران آنها را اتخاذ می کنند. از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید. بدیهی می باشد پیدایش سازمانها و توسعه آنها نتیجه وجود مدیریت می باشد و سازمان و مدیریت لازم و ملزم یکدیگر هستند. (جوادین و امیرکبیری، 1380). موضوع مهارتهای مدیریتی مانند مسائلی می باشد که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده می باشد. مهارتهایی که برای مدیران لازم می باشد به سه دسته مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی تقسیم شده می باشد. ( کتز، 1375 : 96 ). اثربخشی میزان موفقیت سیستم در حصول به اهداف و انجام وظایف تعریف شده می باشد. اثربخشی میزان تکمیل کارهای صحیح را نشان می دهد. (طاهری، 1384 : 17). میزان اثربخشی ارتباط مستقیمی با عملکرد مدیر دارد و هنگامی که مدیر در جهت تحقق اهداف و نتایج مطلوب سازمان باشد، می گوییم اثربخشی تحقق یافته می باشد. ( علاقه بند، 1375: 168 ).

دوبرین، مدیریت را فرآیند به کارگیری منابع سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی از طریق کارکردهای برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل می داند. (دوبرین، 1994: 5 ) عده ای مدیریت را فرآیند اداره و هماهنگی منابع به صورت اثربخش و کارآرا و کوشش جهت رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرده اند.

مدیریت در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مهم شایانی می باشد. مطالعه کارشناسان توسعه اقتصادی نشان داده می باشد که فراهم کردن تکنولوژی و پول، به تنهایی توسعه و رشد را پدید نمی آورد. تا زمانی که نیاموزیم چگونه می توان از منابع انسانی به درستی بهره گیری نمود و آنها را مدیریت نمود، تکنولوژی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پاگیر می باشد.

هر سازمانی، در سه سطح مجزا لیکن متداخل اقدام می کند که هرکدام از این سطوح نیازمند ترکیب مهارتهای مدیریتی متفاوت هستند. این سطوح مدیریت شامل سطح عملیاتی ، سطح مدیریتی و سطح استراتژی می باشد. فهم سطوح سه گانه مدیریت می تواند در فهم تمرکز فعالیتها در سطوح مختلف در یک سازمان کمک نماید.

رشد روزافزون و توسعه دانش مدیریت موجب شده تا بزرگترین سازمان ها در دورترین نقاط جهان به بهترین نحو اداره شوند. توانمندشدن سازمان ها، مستلزم توانمند بودن اجزای آن می باشد. به بیانی دیگر ساختار و نیروی انسانی مناسب و مجرب و آکاه به مسائل سازمانی و همچنین دانش مدیریت از ضروریات اصلی هر سازمان می باشد و بدیهی می باشد سازمانی که بتواند ساختار خود را با شرایط پیچیده موجود تنظیم کند و از توانمندی ها و مهارت های مدیریتی خود به بهترین نحو بهره گیری نماید، عمکلرد و اثربخشی بیشتری نسبت به سایر سازمان ها از خود نشان می دهد.

عملکرد سازمانی درگرو مدیریت اثرگذار و بهره گیری از روندهای مدیریتی می باشد ، این همان قضاوتی می باشد که کارکنان در سازمان در قبال مدیریت می کنند ( بزرمن و مور، 2012). این قضاوت ممکن می باشد با رضایت شغلی، روندهای مهم سازمانی و …. سنجیده گردد، اما به هر حال برای آنها اقتصاد و ماموریت سازمان اهمیت دارد و این مساله در سطح فردی و سازمانی سنجیده می گردد ( هورنگرن[1]، 2012).     از طرفی تأثیر مدیر، مهارتها و توانایی های وی که از جنبه های مختلف بر کارکنان تاثیر می گذارد      مانند مواردی می باشد که بایستی در نظر گرفته گردد ( چایلد و کیزر[2]، 2013). در این فصل بر آنیم تا به مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان بپردازیم.

 

1-2 اظهار مساله

 

ما در اجتماع امروزی با سازمان های مختلفی که اطرافمان را فرا گرفته اند، در ارتباط مستمر             می باشیم. با یک توجه کلی در می یابیم هیچ سازمانی بدون داشتن مدیر آگاه و توانمند نمی تواند بقا و دوام خود را تضمین نماید و قسمت اعظم نیازهای ما توسط همین سازمان ها تأمین می گردد که هدایت این سازمان ها توسط مدیران انجام می شود. با در نظر داشتن دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی می باشد و به بیانی دیگر آن عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و … نامیده شده، تأثیر مدیران در امور راهبردی سازمان ها آشکارتر می گردد. این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازند. مدیریت در دنیای پیچیده امروز، تأثیر حیاتی و اساسی دارد  ( هورنگرن[3]، 2012).

مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی، موفقیت سازمان را تخمین    می زنند. آنها با تعیین اهداف واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راه های دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست یابد.

مدیران برای هدایت مؤثر سازمان در رسیدن به اهداف بایستی کارکردها و وظایف مختلفی را انجام دهند.
بایستی به امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و … سازمان بپردازند و انجام هر وظیفه ای توانایی و مهارت خاص خود را می طلبد. پس اعمال وظایف مدیریت نیز مستلزم داشتن مهارت­های مدیریت            می باشد. این مهارت های مدیریت هستند که موفقیت یا شکست وی و در نتیجه سازمان را رقم          می زنند (وفایی، 1385: 40).

مدیران در دنیای نامطمئن که دائماً در حال تغییر می باشد اقدام می کنند، سر و کار داشتن منظم با عدم اطمینان، مدیران را از سایر افراد درون سازمان متمایز می کند، آنان برای روبرو شدن با آینده، اتخاذ تصمیم های مناسب و آماده کردن سازمان برای فردا به مهارتهای مدیریتی خاصی نیازمندند. کسب مهارت های مدیریت، تضمین کننده موفقیت مدیران در مأموریت خطیر آنان می باشد. در نتیجه مدیران برای تضمین موفقیت خود بایستی به مهارت ها مجهز باشند.

اما این مهارت ها کدامند؟ صاحبنظران مختلف برای مدیران مهارت هایی بر شمرده اند که در این پژوهش به آنها تصریح می گردد. در تقسیم بندی کلی که اکثریت صاحبنظران در آن اتفاق نظر دارند مهارت ها را به 3 دسته فنی، انسانی و ادراکی تقسیم نموده اند.

به گونه تقریبی در مدارس و موسسات آموزشی میزان قابل توجهی از مسائل و معضلات نظاره            می گردد. به عنوان نمونه بعضی از مدیران قادر به برنامه ریزی صحیح نمی باشند، بین دانش آموزان یا دبیران تبعیض قائل می شوند، در برقراری روابط انسانی ضعیف می باشند، از منابع مالی تخصیص داده شده به درستی نمی توانند بهره گیری نمایند و همچنین فاقد توانایی به کارگیری تکنولوژیهای جدید آموزشی در مدارس می باشند، با مسائل و مشکلاتی که در مدرسه و مجتمع های آموزشی به وجودمی آید به درستی برخورد نمی نمایند و یا اصولاً راه صحیح و منطقی برخورد با مسائل را نمی دانند و هزاران مشکل دیگر که در قسمت مدیریت نظاره می گردد. براین اساس نیاز به این پژوهش احساس می گردید و از طرف دیگر به نظر می رسید که نداشتن مهارت های لازم در زمینه مدیریتی در عملکرد مدیران و در نتیجه بهره وری کارکنان تأثیر می گذارد، زیرا که بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی عنصری می باشد که نمی توان آن را از قلم انداخت زیرا نوعی پیوستگی با نتایج عملکردی در سازمان دارد. (دمان پور و ارویند،2012). از این رو پژوهش حاضر در جهت مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح انجام شده می باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت  پژوهش

 

عملکرد کارکنان از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی به شمار می رود؛ زیرا که هر سازمان دارای هدفی می باشد که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد. نیل به اهداف سازمان در گرو بسیج امکانات (سرمایه و تجهیزات و نیروی انسانی) می باشد. در میان امکانات یک سازمان تأثیر محوری و اصلی بر عهده نیروی انسانی می باشد. زیرا که سازمان ها با ترکیب سرمایه و تجهیزات و نیروی خلاق و ابتکار خود در صدد تحقق اهداف آن سازمان هستند. اگر به فرهنگ نیروهای سازمان توجه خاصی نشود بالطبع عملکرد و کارایی آنان نزول خواهد نمود ( گراهام[4] و همکاران، 2013)

سازمان ها، امروزه با افزایش سرعت، شدت و عمق در شرایط داخلی و خارجی مواجه هستند. متناسب کردن اهداف سازمان، دیدگاه کارکنان، توجه مدیران، استراتژی­ها و فعالیت ها از مهمترین وظایف مدیران ارشد می باشد. ( دوبرین، 1994)

بی شک رعایت مراحل و گام­ های تغییر و نیز آماده سازی فضای داخلی سازمان و اندیشه کارکنان جهت این مهم کاهش تعارضات درون سازمانی، بهره گیری از خلاقیت نیروها، کاهش هزینه ها و سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت. در این بین آگاهی از آموزش های مناسب و ضروری و اجرای آنها تأثیر مهمی در تحقق این اهداف دارد ( مالمندیر[5] و همکاران، 2011)

 

1-4 فرضیات پژوهش

 

1-4-1 فرضیه اصلی

 

توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

1-4-2 فرضیات فرعی

 

  1. توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
  2. توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
  3. توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

 

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

 

 

1-6 روش انجام پژوهش

 

این پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی مي باشد و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای، مطالعه مقالات مختلف، بهره گیری از مجلات فارسی و لاتین برای مطالعه تأثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان از روش میدانی با توزیع پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح می باشند. نتایج حاصل از مطالعه تعداد کل کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب استان تهران نشان می دهد حجم جامعه آماری مورد مطالعه، 300 نفر می باشد. به دلیل وجود محدودیت در مطالعه کلیه افراد جامعه آماری، از میان آنها با بهره گیری از نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از مطالعه نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با بهره گیری از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد 169 پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، 220 پرسشنامه پخش گردید که در نهایت 200 پرسشنامه سالم بدست آمد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد.

 

1-7 قلمرو پژوهش

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح پرداخته می باشد و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی            می باشد.

1-7-2  قلمرو زمانی پژوهش

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته می باشد.

1-7-3  قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده می باشد.

 

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

 

1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش

توانمندی های مدیریتی: دانايي و توانايي در بجای آوردن وظايف خاص كه لازمه آن ورزيدگي در كاربرد فنون و ابزار ويژه و شايستگي عملي در رفتار و فعاليت می باشد (چایلد و کیزر،2013).

اثربخشی کارکنان: اثربخشی کارکنان، به معنای تلاشی می باشد که کارکنان انجام می دهند تا سازمان به هدف‌هایش دست یابد (کوهستانی ، 1376: 269).

اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب کارکنان در آینده تعریف كنیم، اثربخشی کارکنان عبارت می باشد از درجه یا میزانی كه آنها به اهداف موردنظر سازمان یا مدیران نائل می آیند (دفت، ۱۳88)

پیتر دراكر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام كار درست تعریف كرده می باشد. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های کاری، كسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفكرگروهی، مشاركت و مواردی از این قبیل مانند تعابیری هستند كه در مدیریت معادل با اثربخشی به كار می طریقه (سلطانی، ۱۳۸2).

1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

توانمندی های مدیریتی: در این پژوهش توانمندیهای مدیریتی تصریح دارد به مجموعه توانایی های ادراکی، انسانی و فنی که مدیران در سازمان به شکلی موثر بهره گیری می کنند.

اثربخشی کارکنان: مقصود از اثربخشي در واقع بررسي ميزان موثربودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده می باشد. به بيان ديگر در این پژوهش اثربخشي نشان مي دهد که تا چه ميزان از کوشش انجام شده ، نتايج مورد نظر در مورد فعالیتهای کارکنان حاصل شده می باشد.

 

 

[1] Horngren

[2] Child, J., & Kieser

[3] Horngren

[4] Graham

[5] Malmendier,

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***