پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:تعریف حاکمیت شرکتی

میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی

ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
1 فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهام داران فعالیت می کند(پارکینسون-1994) کاملا موافق
2 نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سروکار دارد(تری کر-1984) خیلی موافق
3 حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها(کانون-1994) موافق
4 رابطه بین سهام داران و شرکتشان  و روشی که سهام داران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(کتابچه حاکمیت شرکتی1996) تاحدودی موافق
5 ساختار ها، فرآیند ها، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود.(کیزی و رایت-1993) تاحدودی موافق
6 سیستمی که شرکت ها بر اساس آن کنترل و هدایت می شوند(گزارش کادبری-1992) کمی موافق

منبع:(سالمون وهمکاران،2004).

همانگونه که ملاحظه می شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون داراي بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظري می توان گفت که الزاما” مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در  بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است. بنابراین گستردگی تعاریف راهبري شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه اي را ایجاد نمی کند.

(بدری، 1387، 7)

نظام راهبري شركتي كه با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصادي و اهداف فردي و جمعي سروكار دارد، اين نظام موجب ترغيب استفاده كارآمد از منابع و الزام پاسخگويي شركت‌ها در خصوص ايفاي وظيفه مباشرت براي اداره منابع مي‌شود و پيچيدگي روابط اقتصادي و اجتماعي در بنگاه‌هاي اقتصادي و بروز تضاد منافع در حوزه‌هاي متفاوت ميان گروه‌هاي مختلفي كه به نحوي با بنگاه‌هاي اقتصادي در تعامل هستند، نياز به استقرار يك نظام راهبري مناسب در شركت‌ها كه حامي حقوق و منافع همه گروه‌هاي ذينفع باشد را بيش از پيش ضروري مي‌سازد. نظام راهبري بنگاه كه در فضاي قانوني، نظارتي و انضباطي و محيط‌هاي پيراموني نظم پيدا مي‌كند، به مسائلي همچون برقراري عدالت ميان گروه‌هاي مختلف، استفاده كارآمد از منابع اقتصادي بنگاه، فراهم كردن اطلاعات شفاف، ايجاد محيط سالم گزارشگري مالي، استقرار سيستم مناسب نظارتي و جبران خدمات مديران مي‌پردازد.

2-6-5- مفاهیم حاکمیت شرکتی

ساختارهاي حاکميت شرکتي چند بعدي هستند. هر يک از ابعاد ممکن است جايگزين يا مکمل يکديگر باشند تا ساختار حاکميتي مطلوبي را شکل دهند (چن لين و همكاران،2011،7). يک جريان مطالعات حاکميت شرکتي اندازه هاي چند بعدي حاکميت شرکتي را براي حصول رابطه با ساير عوامل مانند عملکرد، محتواي اطلاعاتي سود، مديريت سود، تجديد ارائه و … به کار مي برند. به عنوان مثال، دي(۲۰۰۵) مجموعه جامعي از دوازده ويژگي حاکميت شرکتي را براي اندازه گيري ابعاد مختلف حاکميت شرکتي مورد مطالعه قرارداد و نتايج او نشان مي دهد که ترکيب و کارکرد اعضاي هيات مديره، کارايي کميته حسابرسي و دوگانگي وظيفه مدير عامل به طور معني داري با اعتبار گزارشگري مالي در شرکت هاي با هزينه هاي نمايندگي بالا رابطه دارد.

جريان ديگري از مطالعات حاکميت شرکتي به يک اندازه منفرد حاکميتي اندازه گيري شده از طريق چند جنبه حاکميت شرکتي توجه دارند. جريان سوم مطالعات حاکميت شرکتي، از يک شاخص حاکميت شرکتي تجمعي متشکل از چند متغير حاکميت شرکتي مرتبط با حسابداري به عنوان شاخص کارايي حاکميت شرکتي به صورت کلي استفاده مي کنند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دیدگاهتان را بنویسید