دانلود فایل پژوهش: پایان نامه رابطه خلاقیت با بعد های شخصیت افسردگی،انحراف اجتماعی پارانویایی واسکیزوفرنی دانشجویان

مطالعه و مقایسه ارتباط خلاقیت با بعد های شخصیت افسردگی،انحراف اجتماعی پارانویایی واسکیزوفرنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب در سال 91-90

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

پديده خلاقيت و نوآوری  مانند بسيار‍ی از خصوصيات در همه افراد يافت مي گردد ‍‍‍‍٬ كه اين خصوصيات ممكن می باشد در اثرعوامل محيطی يا  عوامل روانی و يا ديگر عوامل باشد.ممكن می باشد بعضی ها به آن توجه نكرده و بعضی ديگر افراد آن را مورد توجه قرارداده وراه پيشرفت خود و جامعه را پيدا كرده و به كارهای بزرگی دست بزنند.اصطلاح خلاقيت راهمه مردم بكار می برند  ٬ اما معنای آن روشن نيست مردم  معمولاً  هر گونه نوآوری را خلاقيت می دانند٬كه بعضی ازآنها بر فرآيند نوآوری وبرخی به محصول آن توجه می كنند ٬ در هر صورت ويژگی تازگی و تفاوت يا اختلاف يا موجودها مطرح می باشد و همچنين مردم خلاقيت را با تيز هوشی و نبوغ مترادف  يا  توام می دانند و عقیده دارند خلاقيت  از خصايص افراد تيز هوش و نابغه می باشد و برعكس.انحراف اجتمايی شكلی از اختلالات روانی می باشد كه بيشتر با جرم و جنايت و بزهكاری همراه می باشد و همچنين قبل از ١٥سالگی شروع می گردد و هر چه سن بيشتر گردد از شدت آن كاسته می گردد زیرا اين اختلال با اجتماع سروكار دارد٬ بايد بيشتر مورد توجه قرا گيرد و در موردپارانويد هم بايد گفت كه بد گمانی و ترديد كه مشخصه اصلی آن به شمارمی رود٬ مانعی برای برقراركردن ارتباطات سالم و مفيد با هر يک از افراد جامعه مخصوصاً خانواده می باشد٬ حال با در نظر داشتن گفته ها ی بالا بايد جامعه مخصوصاً خانواده بيشتر اين گونه اختلالات را مورد توجه قرار داده و در صدد درمان مفيد و سودمند باشند٬ تا با اين گونه افراد رفتاری مناسب صورت بگيرد.

 

 

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

بيان مسئله:

به طوركلی خلاقيت فرآيندی می باشد كه طی زمان ادامه داشته و ابتكار،انعطاف پذيری و تحقق از خصوصيات بارزآن به شمار می آيند ،بسياری از افراد عقیده دارند كه خلاقيت در نياز متولد می گردد، همان گونه كه بسياری از اختراعات بزرگ نه محصول تعريف مشكلی خاص،بلكه برای برآوردن نياز خاص به وجود می آيد.

برای تحليل كامل خلاقيت بايد عوامل محيطی و عوامل شخصيتی رادر نظر گرفت،خلاقيت مستلزم تفكر مستقل و نوآوری می باشد ، و ممكن می باشد به توليد چيزی نو و متفاوت و بی نظير منجر گردد كه ممكن می باشد كلامی يا غير كلامی و يا واقعی و انتزاعی باشد.

افراد دارای  اختلال شخصيت افسرده،ضد اجتمايی، اسكيزوفرنی ، زیرا از لحاظ برخورد با جامعه و مردم و همجنين شيوه رفتار و زندگی  كردن خاص آنها دارای تفاوتی آشكار با ديگر افراد هستند ، پس چگونه ممكن می باشد آنها را با خلاقيت ربط داد ، شخصی كه دارار خصلتی می باشد كه با مردم و جامعه به ستيز می پردازد ، و فردی كه نسبت به مردم شک و ترديد دارد و حتی ممكن می باشد نسبت به خود بد گمان باشد ،چگونه ممكن می باشد كه خلاقيت دراو نظاره كرد.

حال با در نظر داشتن مطالب بالا اين سوال پيش می آيد كه  :  آيا بين خلاقيت و ابعاد شخصيتي افسردگي، انحراف اجتمايی،پارانوييد، اسكيزو فرنی ارتباط ای هست يا خير؟

 

 

 

 

 

 

اهميت وضرورت تحقيق:

امروزه اهميت و ضرورت تحقيق در مورد خلاقيت و تفكرخلاقانه برهيچ كس پوشيده نيست،خلاقيتها هيچ گاه نتيجه كار و كوشش و تفكر يک يا چند بشر با استعداد نيست ،بلكه حاصل جمع مشاركت هزاران و حتی دهها هزار نفرند ،كه در اين زمينه خاص فعاليت خاصی را به اقدام در می آورند ، خلاقيت زمانی وارد حیطه وجود گذاشت  كه  افراد سطح دانش خود را درمورد پديده های طبيعی و يا خود بشر كافی ندانسته و خود را ناچار به بهره گيری از طيف وسيع و تا فرارسيدن آن برهه از زمان كه ديگر جستجو گری راههای تكميل فنون باقی نمانده ،امروز يكی از مسا‍‍‍‍‍ئل كه مورد دقت و تو جه نظر بسياری می باشد ، مطالعه و تفحص پيرامون سازو كارهايی كه امر خلاقيت را به هر نحوی  تحت  تاثير قرار می دهد ، در واقع بايد  اين پارامترهای تاثير گزار به ورطه مطالعه و كنكاش بسيارزيادی سپرده شوند ،تا بتوان تاثير آنها را در جهت ايجاد خلاقيت به نحو مطلوبی كنترل نمود ،و اگر متخصصان و كسانیكه به عملی با تعاليم يك جامعه اعم از تعليم كودكان،نوجوانان،ميانسالان،پير و سالخوردگان سرو كار دارند ميزان و نحوه تاثير و مكانيسم تاثير گزاراين متغير ها روشن نمی گردد ،نمی توان اظهار داشت كه خلاقيت در اعماق جامعه ريشه دوانده می باشد ،مانند مبادی بسيار با اهميت و اساسی پيوند های ميان خلاقيت  ويژگی ها يا ابعاد شخصيتی می باشد ، شخصيت هر كس نحوه واكنش او به محركهای اطراف می باشد ، و استعداد نيز در واقع به گونه اساسی تحت تاثير ويژگی های هر شخصيت می باشد.

پيرو تفكر مزكور در اين كار پژوهشی سعي خواهد گردید كه به سوالات اساسی پاسخ داده و اين عوامل (افسردگی،اسكيزو فرنی،پارانوييد،وانحراف اجتمايی) با خلاقيت بايد آن را در مسائل مشاوره ای لحاظ نمود و بايد آنها را در كارهای ديگر قرار داد تا از اين رهگذر از تلف شدنوقت و استعداد آنها جلوگيری لازم به اقدام آورده گردد، بديهی می باشد اين مسئله از ضروريات امروزه می باشد كه نياز اساسی جامعه ما به خلاقيت بر هيچ كس پوشيده نيست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

همه ما مصرف كننده گان افكار و مصنوعاتی هستيم  كه حاصل  فكر خلاق می باشد ، غالباً ما به نحوی سازندگا نی هستيم كه با خلاقيت خود متكی هستيم ، جامعه  هميشه به  افراد خلاق نياز دارد ، افرادی كه بتواند راه حل های خلاقانه پيدا كند و بتواند با تخيل خود ايده ها و مهارتهاینا مربوط قبلی را با هم تركيب كنند.

اگر بزرگسالان خلاق و با قوه تخيل می خواهيم بايد از سالهای اوليه كودكی آن ها را برای اين كار برنامه ريزی كنيم  ، خلاقيت و تخيل ريشه در توانايی های بشر در بازی دارد و تمرين هم بر همين توانايی استوار می باشد ، اساسی كه توانايی بشر را برای بازی و خلاقيت حمايت می كنيم ، در غير اين صورت ما می توانيم به نسخه برداری از ايده های قديمی. (دافي،۲٠۰۰، ص۱۹)

تراورتون معتقد می باشد كه با اين نيازها به دنيا آمده ايم كه افكار، عقايد، احساسات ديگران را بفهميم و به سبب همين  نيازها و نماد های فرهنگی ما  مثل هنرهای  تجسمی و نمايشی وارد حیطه وجود گذاشته می باشد.(تراورتون،به نقل از دافی،۲٠۰۰،ص۱۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تحقيق:

مطالعه و مقايسه ارتباط خلاقيت با ابعاد شخصيتی(افسردگي ، انحراف اجتمايی، پارانويايی ، اسكيزوفرنی)در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب در سال تحصيلی۹۰-۹۱.

 

اهداف جزئی:

– مطالعه ارتباط بين خلاقيت وافسردگی در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– مطالعه ارتباط بين خلاقيت و انحراف اجتمايی در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– مطالعه ارتباط بين خلاقيت و اسكيزوفرنی در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– مطالعه ارتباط بين خلاقيت،و پارانويا يي در دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– مطالعه ارتباط بين خلاقيت وسن دانشجويان پسرودختر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

– مطالعه ارتباط بين خلاقيت،وجنس دانشجويان دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب

– مقايسه ابعاد شخصيتی موثر در خلاقيت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نورسرپل ذهاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تحقيق:

۱- آيا بين خلاقيت و افسردگی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست؟

۲- آيا بين خلاقيت و افسردگی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست؟

٣- آيا بين خلاقيت واسكيزو فرنی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست؟

۴- آيا بين خلاقيت واسكيزو فرنی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست؟

۵- آيا بين خلاقيت وپارانويايی دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست؟

۶- آيا بين خلاقيت وپارانويايی دانشجويان پسر  دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست؟

۷- آيا بين خلاقيت وانحراف اجتمايی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط  هست؟

۸-آيا بين خلاقيت وانحراف اجتمايی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط  هست؟

۹-آيا خلاقيت در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر می باشد؟

١۰-آيا افسردگی در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر می باشد؟

١١- آيا انحراف اجتمايی در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر می باشد ؟

١۲-آيا پارانويايی در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر می باشد ؟

 

 

 

 

 

 

 

فرضيات:

۱- بين خلاقيت و افسردگی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست.

۲- بين خلاقيت و افسردگی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط وجوددارد.

٣-بين خلاقيت واسكيزو فرنی دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست.

۴- بين خلاقيت واسكيزو فرنی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط هست.

۵-بين خلاقيت وپارانويايی دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط وجود  دارد.

۶-بين خلاقيت وپارانويايی دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب ارتباط وجود  دارد.

۷-بين خلاقيت  وانحراف اجتمايی  دانشجويان  دختر دانشگاه  پيام نور سرپل ذهاب ارتباط  هست.

۸-بين خلاقيت  وانحراف اجتمايی  دانشجويان پسر دانشگاه  پيام نور سرپل ذهاب ارتباط  هست.

۹-ميزان خلاقيت در دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر می باشد.

١۰ – ميزان افسردگی دانشجويان دختر بيشتر ازدانشجويان پسر می باشد .

١١ – ميزان انحراف اجتمايی دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر می باشد .

١۲- ميزان پارانويايی در دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :97

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***