پژوهش: پایان نامه رابطۀ بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت‏های اجتماعی در کودکان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

 

 زبان و مهارت اجتماعي دو مشخصه نوع بشر هستند كه در زندگي بشر تأثیر بسيار مهمي ايفا مي كنند. اكتساب گفتار و زبان يكي ازمهم ترين مؤلفه هاي رشد می باشد كه كاملاً وابسته به محيط اجتماعي شكل می گيرد. در اين بين، زبان بياني و دريافتي دو عنصر كليدي رشد زبان محسوب مي شوند كه تأثیر مهي را در رشد و گسترش كفايت اجتماعي كودك بازي مي كنند. هدف از اين پژوهش، بررسي وجود ارتباط بين رشد زبان دريافتي و ابعاد مهارت هاي اجتماعي در كودكان4 تا6 ساله فارسي زبان بود. از بین کلیۀ مهدکودک‏های شهرستان سرپل ذهاب(6مهد) به‏گونه تصادفی از طریق نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب گردید و سپس از بین آنها 112 کودک (41 دختر و 71 پسر) که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند از طریق نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدنديافته هاي تحقيق حاضر، ارتباط مثبت معني داري را بين تحول زبان دريافتي و ابعاد مهار تهاي اجتماعي آشكار ساخت كه اين ارتباط تنها از ديدگاه معلمان معني دار می باشد. بر اين اساس، بايد به شرايط متفاوت محيط خانه و محيط آموزشي در امر تعليم و تربيت مهارت اجتماعي بهكودكان توجه كرد و در اين راستا سعي كرد كه آموزش هاي لازم را در هر دو محيط براي آن ها فراهم نمود؛ چرا كه رشد اين مهارت ها  مي تواند به رشد زبان دريافتي كودكان كمك كند.

 

كليد واژه ها: زبان دريافتي، مهارت اجتماعي، كودكان، فارسي زبان.سرپل ذهاب

 

 

فصل یکم

 

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه:

كفايت اجتماعي سازه اي بزرگ می باشد كه مهارت اجتماعي،جزء كوچك و مهمي از آن به حساب می آيد .مهارت اجتماعي مفهومي پيچيده و چند بعدي دارد. تعريف مهارت هاي اجتماعي به صورت نظري يا عملي، به دليل تنوع رفتارهاي تحت اين عنوان، دشوار می باشد. Travis و Smith  ، اين مهارت ها را اين گونه تعريف مي كنند؛ رفتارهاي اكتسابي جامعه پسندي كه فرد را قادر مي سازد تا آن گونه با ديگران در تعامل باشد كه واكنشهاي مثبت آنان را برانگيخته و ازواكنش هاي منفي آن ها اجتناب ورزد. آن ها عقیده دارند كه پنج عامل همكاري، قاطعيت، خويشتن داري، مسؤوليت پذيري وهمدلي اين تعاملات را تسهيل می کند. در مجموع،مهارت هاي اجتماعي تصریح دارد به خزانه هاي رفتار، اعمال وراهبردهايي كه يك فرد در تعامل با ديگران به كار مي بندد. مهارت هاي اجتماعي بر پايه تعريف Elliott و همكاران (به نقل از Travis و Smith) شامل رفتارهايي هستند كه احتمال تقويت از سوي اطرافيان را افزايش می دهند. يكي از وظايف اجتماعي كودك خردسال فرا گرفتن مهارت در ايجاد ارتباط متقابل و موفق با همسالان می باشد.

كودكان پيش دبستاني از طريق تعامل با همسالان رفتارهايي مانند رعايت نوبت، مشاركت، همكاري و در نظر داشتن نظر ديگران و كنترل خشم را فرا مي گيرند. فرا نگرفتن اين مهارت ها سبب ناسازگاري و شكست تحصيلي كودك در آينده مي گردد .

ازطرفي كودكان مهارت هاي اجتماعي را به آساني از راه تعامل با پدر و مادر و ساير اعضاي خانواده فرا مي گيرند. برخي ازكودكان نمی توانند اين مهارت ها را كسب كنند، از اين رو ارزيابي مهارت هاي اجتماعي كودكان در مراكز آموزشپيش دبستاني و پيش از ورود به دبستان از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد.

در اين ميان مربي شايد اولين كسي می باشد كه به مشكلاتي در مهار تهاي شنيداري و گفتاري كودك پي مي برد. اين مشكلات گاه در حيطه زبان بياني می باشد كه شامل توانايي هاي كودك در ارتباط با ديگران از طريق صحبت كردن و نوشتن مي گردد و گاه در حيطه زبان دريافتي می باشد كه شامل توانايي كودك در درك و فهم اطلاعات دريافتي ازديگران به صورت كلامي و نوشتاري می باشد.

گاهي نيز اين مشكلات در حيطه تلفظ و توليد آوا می باشد كه شامل توانايي كودك در توليد تلفظ صحيح كلمات مي گردد .از طرفي همواره از سوي والدين كودكان داراي اختلال گفتار و زبان،اين سؤال از آسیب شناسان گفتار و زبان پرسيده مي گردد كه آيا قرار گرفتن كودك در يك محيط آموزشي مانند مهدكودك و تعامل با كودكان ديگر كمكي به رشد گفتار و زبان وي مي كند. لذا، بررسي جنبه هاي رشد زبان در مقطع پيش دبستاني كه سن طلايي زبان آموزي می باشد و نيز مطالعه در مورد زبان و مهار تهاي زباني و ارتباط آن با سايرجنبه هاي رشد، به خصوص رشد اجتماعي از اهميت وضرورت خاصي برخوردار می باشد.

داده هاي نظري اظهار مي دارند كه رشد زبان وعملكردهاي ارتباطي و اجتماعي كودك كه ارتباط دو طرفه اي با يكديگر دارند، نقشي كليدي در طریقه رشد كودك ايفا مي كنند. وقتي رمزهاي زباني براي برقراري ارتباط بهره گیری مي شوند، با بهره گیری از اين رمزها يك واقعه اجتماعي رخ مي دهد. پیش روی توانش يا فعاليت هاي اجتماعي هم با در نظرگرفتن آن در بطن مهارت هاي زباني فهميده مي شوند. لذا، به دليل اين تأثیر هاي وابسته به هم، سؤالاتي درمورد ماهيت دقيق ارتباط بين زبان و مهارت هاي اجتماعي كودكان در حال رشد مطرح می باشد.

در اين ارتباط می توان به نظريه هاي متعددي تصریح كردكه همگي كم و بيش به اهميت تأثير عوامل اجتماعي در رشد زباني تصریح كرده اند. مانند اين نظريات می توان به Skinner و نظريه پردازان رفتاري يادگيري زبان تصریح كرد كه عوامل محيطي، پاداش ها، تقويت ها، نظاره و سرمشق گيري را در رشد زبان مؤثر مي دانند.

نظريه پردازان ديگري زیرا Chamsky با وجود تأكيد ، بر سرشتي و ذاتي بودن زبان، وجود يك بستر زباني را در رشد اوليه زبان كودك مهم و مؤثر می دانند. كساني زیرا Piaget، Bruner و Luria نيز علاوه بر تأكيد بر عوامل انگيزشي و ذاتي به عوامل محيطي در رشد و نمو عوامل زباني تصریح مي كنند، اما در ميان نظريه پردازان حيطه زبان، آن كس كه ازهمه بیشتر به عوامل اجتماعي و تأثير آن در رشد زبان تأكيد مي كند Vygostky می باشد كه نخستين تأثیر زبان هم در كودك و هم بزرگسال را ايجاد ارتباط مي داند و ارتباط اجتماعي را منشأ بروز زبان در كودك معرفي می کند.

وارکر مرحله سن پيش دبستاني را مرحله رشد زبان كودك مي نامد او معتقد می باشد كاركرد زبان در شروع اين دوره آغاز مي گردد كه يك مرحله سريع در پيشرفت زبان می باشد كه در اين مرحله روابط اجتماعي كودك، گرو ههاي سني و تأثیر محيط آموزشي اهميت زيادي پيدا مي كند.

با در نظر داشتن اين كه رشد و سازمان دهي زبان و عملكردهاي اجتماعي يك تأثیر كليدي و مهم در طریقه رشد كودك دارند،شناخت ماهيت دقيق ارتباط زبان و مهار تهاي اجتماعي محققان را به ارايه فرضيه در اين زمينه واداشته می باشد Garfield.و همكاران بيان كردند كه تئوري ذهن وابستگي يكپارچه اي با زبان و تجربه اجتماعي دارد و به وسيله الحاق اكتساب زبان با رشد اجتماعي كودك ايجاد م يشود. زبان ومهارت هاي اجتماعي كارا، لازم و ملزوم يكديگر هستند و هركدام به تنهايي براي توليد تئوري ذهن ضروري مي باشند. اين اطلاعات از اين ديدگاه حمايت مي كند كه رشد زبان و رشد يك سري از مهارت هاي اجتماعي بر اكتساب تئوري ذهن ورشد كودك از طريق تعامل رشد زبان و توانش اجتماعي ايجاد مي گردد

در زمينه اكتساب زبان نظريات ديگري نيز ارايه شده می باشد. ازجمله Marshall و Hunt دو رويكرد را در اين خصوص ، معرفي مي كنند. الف) رويكرد رواني – زباني كه مي گويد، كودكيك كاوشگر می باشد. ب رويكرد تعامل اجتماعي كه مي گويد،كودك يك تعامل گر می باشد نظريه ديگري به نام مدل تعاملی زبان توسط Clark  بيان شده می باشد. در اين مدل فرايند اكتساب زبان، شامل تعاملات دو جانبه پي شرونده بين رفتارهاي كودك و والدين م يباشد كه تأخير رشدي زبان (Developmental language delay)  پويايي اين تعاملات ،و تجربيات سازنده اجتماعي را كاهش مي دهد يا برعكس.

تعدادي از مطالعات مانند Lewisو Mitchell   نيز به ارتباط ، همبستگي بين رشد زبان و مهارت اجتماعي رسيد هاند  درتحقيقات متعددي كه در كودكان پيش دبستاني و دبستاني انجام گرفته، نشان داده شده نيز به ارتباط ،توسط نيز به ارتباط ، می باشد كه ايجاد فرصت هاي زبان شفاهي در خانه و محيط آموزشي و تشويق كودكان براي حرف زدن در سنين پايين تر وبعد از آن منجر به رشد اجتماعي كودكان م يگردد و همچنين اين ارتباط به صورت برعكس نيز صدق م يكند (به نقل ازاخوان تفتي و موسوي.

Tabors و Dickinson در تحقيقي ديگر كه توسط مورد كودكان پي شدبستاني صورت گرفت، از تعامل شاگردان با مربي و تعامل شاگردان با والدين، بازي كردن با كودكان ديگر، صحبت كردن با آ نها، كتا بخواني براي آ نها توسط مربيان و نيز والدين به عنوان عوامل مهم رشد زباني در آن ها نيز تعامل كودكان در اين سن را ،Zigler .( ياد شده می باشد با ديگر بچه ها از عوامل شكل گيري مهارت هايي م يداند كه براي رشد زبان در كودكان ضروري می باشد و آن هم از طريق آموزش رسمي در مدرسه يا مهدكودك امكا نپذير می باشد (به نقل از اخوان تفتي و موسويWeismer  و  Robertson نيز خاطر نشان كردند كه ،زبان ارتباطي قوي با بافت اجتماعي كه در آن فرا گرفته و به كار برده مي گردد دارد. همپوشاني بين رفتارهاي اجتماعي وزبان طي دوران رشد، به ارتباط ي بين تأخير زبان با كمبود مهارت هاي اجتماعي تصریح دارد.

Horwitz و همكاران، پس از پژوهش بر روي  1189 كودك پيش دبستاني داراي تأخير در رشد زبان، به اين مطلب پي بردند كه مهارت اجتماعي ضعيف پيش از آن كه با مشكلات رفتاري در ارتباط باشد، با رشد محدود زبان ارتباط دارد .  McKown و همكاران به بررسي بين رشد زبان و مهارت اجتماعي در كودكان 4 تا5 ساله طبيعي و داراي آسيب زباني ويژه پرداختند. نتايج نشان داد كه بين ابعاد خويشت نداري،همكاري و قاطعيت بارشد زبان بياني ارتباط معني دار هست

و Marton همكاران با انجام پژوهشي بر روی 19كودك 7 تا 10 ساله داراي آسيب زباني ويژه و19 كودك طبيعي، به اين نتيجه دست يافتند كه كودكان داراي آسيب زباني ويژه از لحاظ مهارت هاي اجتماعي به خصوص عزت نفس اجتماعي دچار محدوديت و مشكل مي باشند

مطالعات فراواني در اين زمينه در ساير كشورها و درسنين مختلف توسط پژوهشگران انجام شده می باشد كه همگي گوياي اهميت رشد اجتماعي و متغيرهاي اجتماعي در رشدزباني كودك هستند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعات ذكر شده بيانگر آن می باشد كه يكي از موضوعاتي كه در سا لهاي اخير مورد توجه قرار گرفته می باشد، بحث ارتباط رشد زبان و مهار تهاي اجتماعي كودكان می باشد و از آن جايي كه تا كنون در اين زمينه پژوهشي در سطح جامعه ايران و به زبان فارسي در كودكان طبيعي پيش دبستاني صورت نگرفته می باشد و با در نظر گرفتن تأثير به سزايي كه اين بررسي درانجام مداخلات درماني و ملاحظات آموزشي- تربيتي كودكان پيش دبستاني دارد، شايسته می باشد كه در اين خصوص، تحقيق و مطالعه اي صورت پذيرد. نتايج اين تحقيق مي تواند اهميترشد مهارت هاي اجتماعي و آموزش آن در موقعي تهاي ارتباطي را به عنوان عامل تأثيرگذار بر رشد زبان مشخص نمايد و با در نظر داشتن اهميت بررسي زبان در سنين طلايي زبان آموزي و ارتباط احتمالي آن با مهار تهاي اجتماعي،مي توان از آن جهت طر حريزي برنام ههاي درماني، آموزشي ومشاوره اي بهره گیری نمود. در بین صاحبنظران در پاسخ به این سؤال که زبان امری فطری می باشد یا این که جنبه ی اکتسابی دارد باعث به وجود آمدن نظریه های مختلفی شده می باشد . که بعضی از آن ها همانند اسکینر فراگیری زبان را کاملاً اکتسابی می دانند. عده ای دیگر نیز مانند پیاژه زبان را محصول رشد ذهنی می دانند و گروهی نیز مانند بندورا عقیده دارند که زبان را می توان از طریق یادگیری نظاره ای به کودکان یاد داد و سرانجام بعضی دیگر مثل چامسکی خاستگاه زبان را امری ذاتی می دانند و عقیده دارند که کودکان از نظر زیست شناختی مستعد و آماده یادگیری و کاربرد زبان هستند. بر مربیان و معلمان لازم می باشد برای آموزش مهارتهای پایه ی زبان با نظریه های مختلفی که فراگیری زبان را تبیین می کنند آشنا شده و اصول هر کدام از این رویکردها را در زبان آموزی به کار گیرند. در این مقاله کوشش شده می باشد که چهار نظریه ی اصلی زبان آموزی که شامل نظریه های رفتاری ، فطری نگر ، شناختی و اجتماعی می باشد به صورت کامل مطالعه گردد و به کاربردهای هر کدام در آموزش هر چه بهتر مهارت های زبان تصریح گردد.

(Travis 2001) مهارت‏های اجتماعی را این‏گونه تعریف می‏کنند: رفتار‏های اکتسابی جامعه‏پسندی که فرد را قادر می‏سازند تا آن‏گونه با دیگران تعامل کند که واکنش‏های مثبت آنان را برانگیخته و از واکنش‏های منفی آن‏ها اجتناب ورزد. آنان عقیده دارند که پنج عامل این تعامل‏ها را تسهیل می‏کنند که عبارتند از همکاری، قاطعیت، خویشتن‏داری، مسئولیت‏پذیری و همدلی. در مجموع، مهارت‏های اجتماعی به خزانه‏های رفتار، اعمال و راهبردهایی که یک فرد در تعامل با دیگران به کار می‏بندد تصریح دارد

از طرفی، داده‏های نظری نشان می‏دهند که بین رشد زبان و مهارت‏های اجتماعی رابطۀ مستقیمی هست. نظریات گوناگونی در زمینۀ اکتساب زبان از این امر طرفداری می‏کنند، که از آن جمله می‏توان به مدل تعاملی زبان که توسط Clark (2003) ارئه شده می باشد تصریح نمود. در این مدل فرایند اکتساب زبان شامل تعامل‏های دو جانبۀ پیش‏رونده بین رفتارهای کودک و والدین می باشد که تأخیر رشدی زبان، پویایی این تعامل‏ها و تجربه‏های سازندۀ اجتماعی را کاهش می‏دهد یا برعکس

Weismer (1999) خاطر نشان می‏کنند که هم‏پوشانی بین رفتارهای اجتماعی و زبانی طی دوران رشد، بر رابطۀ تأخیر زبان بیانی با کمبود کفایت اجتماعی دلالت دارد. Horwitz و همکاران (2003) رابطۀ کفایت اجتماعی با رشد زبان را در 1189 کودک پیش‏دبستانی مبتلا به تأخیر مطالعه کردند. همچنین، McCabe و Meller (2004) به مطالعه بین رشد زبان و کفایت اجتماعی در کودکان چهار تا پنج سالۀ هنجار و دچار آسیب زبانی ویژه پرداختند. Marton و همکاران (2005) نیز به مطالعه این ارتباط در 19 کودک هفت تا ده سالۀ مبتلا به آسیب زبانی ویژه و 19 کودک بهنجار پرداختند

یکی از موضوعاتی که در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته می باشد ارتباط بین رشد زبان و مهارت‏های اجتماعی در کودکان می باشد. از آنجایی که تا کنون در این زمینه پژوهشی در سطح جامعۀ ایران در کودکان طبیعی و به زبان فارسی صورت نگرفته می باشد و با در نظر گرفتن تأثیر به‏سزایی که این مطالعه در انجام مداخله ‏های درمانی و ملاحظات آموزشی‏ـ‏تربیتی کودکان پیش‏دبستانی دارد.

 

 

 

2-1 بيان مسئله:

براساس نظریه‏های رفتاری آن چیز که باعث افزایش دامنه و رشد زبانی کودکان پیش‏دبستانی و پایۀ اول دبستان می‏گردد علاوه بر خانواده، محیط مدرسه، معلمان و همکلاسی‏هاست که زمینه یادگیری کودک را فراهم می‏کنند و کودک با نظاره، سرمشق‏گیری و تقلید از رفتار کلامی آنها به رشد گفتار و زبان خود کمک می‏کند. کودکان در این مقطع سنی اطلاعات زیادی را از طریق شنیداری کسب می‏کنند، و همزمان با آن، مهارت‏های گفتاری، خواندن و نوشتن نیز در آنها به سرعت رشد می‏کند. با وجود تأکید نظریه‏پردازان شناختی بر وجود استعداد‏های شناختی خاص برای رشد زبان، آنها همچنین به اهمیت غیرقابل انکار تأثیر محیط در یادگیری زبان نیز تصریح دارند و برقراری ارتباط اجتماعی را یکی از کارکردهای زبان می‏دانند. یافته‏های پژوهش حاضر نشان می‏دهد که رشد زبان بیانی ارتباط‏ای مثبت و معنی‏دار با امتیاز کل مهارت‏های اجتماعی دارد. پس می‎توان گفت افزایش در میزان رشد اجتماعی افزایشی در میزان رشد زبانی و برعکس در پی خواهد داشت و این مسئله با نظریه‏های مطرح شده توسط نظریه‏پردازان شناختی همسو می باشد.

براساس توجه خود نسبت به مسئلۀ مهارت‏های اجتماعی، دربارۀ مهارت اجتماعی کودک به دو گونۀ متفاوت پاسخ دهند. از طرفی، والدین در ارزیابی کودک خود ممکن می باشد دچار سوگیری باشند، اما مربی هر کودک را با کودکان دیگر مقایسه می‏کند، اما هر مادر فقط کودک خود را در نظر می‏گیرد، در حالی که مهارت اجتماعی در ارتباط معنی می‏یابد. پس مربی مهدکودک ارتباط را بدون سوگیری و در ارتباط با سایر کودکان، اما مادر ارتباط را با تعداد محدود افراد خانواده که معمولاً بزرگسال هستند، می‏سنجد(9). از این رو، می‏توان به والدین، به‏ویژه والدین دارای کودک دچار اختلالات زبانی، آموزش‏های لازم را در زمینۀ نحوۀ درست برقراری ارتباط با کودک ارائه داد. به‏علاوه، اقدامات مربوط به بهبود زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی تا حد زیادی متوجۀ اصلاح تعاملات والد‏‏ـ‏کودک خواهد بود. نتایج پژوهش حاضر بیانگر ارتباط بین ابعاد خویشتن‏داری، همکاری و قاطعیت با رشد زبان بیانی می باشد، و این ارتباط در اکثر موارد مثبت و معنی‏دار بود.

شایسته می باشد که در این باره پژوهش و مطالعه‏ صورت پذیرد. از طرفی، این پژوهش گامی می باشد برای پاسخ‏گویی به پرسش‏هایی که همواره والدین کودکان دچار اختلال گفتار و زبان از آسیب‏شناسان گفتار و زبان می‏پرسند، که آیا قرار گرفتن کودک در یک محیط آموزشی مانند مهدکودک و تعامل با کودکان دیگر کمکی به رشد گفتار و زبان وی می‏کند؟ براین اساس و با در نظر داشتن اهمیت مطالعه زبان در سنین طلایی زبان‏آموزی و ارتباط احتمالی آن با مهارت‏های اجتماعی، پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطۀ بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت‏های اجتماعی در کودکان چهار تا شش سالۀ شهرستان سرپل ذهاب در سال1393 اجرا گردید.

 

 

 

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق:

براساس نظریه‏های رفتاری آن چیز که باعث افزایش دامنه و رشد زبانی کودکان پیش‏دبستانی و پایۀ اول دبستان می‏گردد علاوه بر خانواده، محیط مدرسه، معلمان و همکلاسی‏هاست که زمینه یادگیری کودک را فراهم می‏کنند و کودک با نظاره، سرمشق‏گیری و تقلید از رفتار کلامی آنها به رشد گفتار و زبان خود کمک می‏کند. کودکان در این مقطع سنی اطلاعات زیادی را از طریق شنیداری کسب می‏کنند، و همزمان با آن، مهارت‏های گفتاری، خواندن و نوشتن نیز در آنها به سرعت رشد می‏کند. با وجود تأکید نظریه‏پردازان شناختی بر وجود استعداد‏های شناختی خاص برای رشد زبان، آنها همچنین به اهمیت غیرقابل انکار تأثیر محیط در یادگیری زبان نیز تصریح دارند و برقراری ارتباط اجتماعی را یکی از کارکردهای زبان می‏دانند.

اکتساب گفتار و زبان يکی از مهم‏ترين مؤلفه‏های رشد می باشد که تعامل اجتماعی تأثیر بنيادی را در اين فرايند ايفا مي‏کند. تحقيقات اخير نشان داده می باشد که توانايي‏های زبانی کودک ارتباط نزديکی با مهارت اجتماعی وی دارد. كفايت اجتماعي سازه اي بزرگ می باشد كه مهارت اجتماعي، جزء كوچك و مهمي از آن به حساب مي آيد. مهارت اجتماعي مفهومي پيچيده و چند بعدي دارد.  مهارت هاي اجتماعي تصریح دارد به خزانه هاي رفتار، اعمال و راهبردهايي كه يك فرد در تعامل با ديگران به كار مي بندد

در اين ميان مربي شايد اولين كسي می باشد كه به مشكلاتي در مهار تهاي شنيداري و گفتاري كودك پي مي برد. اين مشكلات گاه در حيطه زبان بياني می باشد كه شامل توانايي هاي كودك در ارتباط با ديگران از طريق صحبت كردن و نوشتن مي گردد و گاه در حيطه زبان دريافتي می باشد كهشامل توانايي كودك در درك و فهم اطلاعات دريافتي از ديگران به صورت كلامي و نوشتاري می باشد. گاهي نيز اين مشكلات در حيطه تلفظ و توليد آوا می باشد كه شامل توانايي كودك در توليد تلفظ صحيح كلمات مي گردد.

 

داده هاي نظري اظهار مي دارند كه رشد زبان و عملكردهاي ارتباطي و اجتماعي كودك كه ارتباط دو طرفه اي با يكديگر دارند، نقشي كليدي در طریقه رشد كودك ايفا مي كنند. وقتي رمزهاي زباني براي برقراري ارتباط بهره گیری مي شوند، با بهره گیری از اين رمزها يك واقعه اجتماعي رخ مي دهد پیش روی توانش يا فعاليت هاي اجتماعي هم با در نظر گرفتن آن در بطن مهارت هاي زباني فهميده مي شوند لذا، به دليل اين تأثیر هاي وابسته به هم، سؤالاتي درمورد ماهيت دقيق ارتباط بين زبان و مهارت هاي اجتماعي كودكان در حال رشد مطرح می باشد.

 

زبان آموزی کودکان

-مطالعه تأثیر خرده‏آزمون واژگان شفاهی در مقیاس نظام درجه‏بندی مهارت‏های اجتماعی فرم والدین

-مطالعه تأثیر خرده‏آزمون واژگان شفاهی در مقیاس نظام درجه‏بندی مهارت‏های اجتماعی معلمین

 

1-5فرضيههاي تحقيق

-بین ابعاد مهارت‏های اجتماعی با ابعاد زبان بیانی ارتباط هست.

-بین زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی معلم  در زبان آموزی کودکان ارتباط هست.

-بین زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی والدین در زبان آموزی کودکان ارتباط هست.

-بین خرده ‏آزمون واژگان شفاهی و مهارت‏های اجتماعی فرم والدین ارتباط هست.

-بین خرده ‏آزمون واژگان شفاهی و مهارت‏های اجتماعی معلمین ارتباط هست.

 

6-1 تعاريف نظري متغيرها:

1-6-1 تعريف نظري مهارت های اجتماعی:

مهارت های اجتماعی عبارت می باشد از توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول بوده و منطبق بر عرف جامعه باشد و در عین حال برای جامعه سودمند بوده و بهره ای دوجانبه داشته باشد. پژوهش و پژوهش های مختلف نشان داده اند هر چه ارتباط های اجتماعی سالم تر و بیشتری داشته باشید، از سلامت جسمی و روانی بالاتری برخوردار خواهید بود. به همین دلیل بسیار مهم می باشد که در شروع زندگی بزرگسالی خود با این مهارت ها آشنا شده، آنها را تمرین و تکرار کرده و در صورت نیاز از دیگران و متخصصان مورت بگیرید (Madhavm & Grover, 1998).

2-6-1 تعریف عملیاتی مهارت های اجتماعی :

به نمره‎اي تصریح دارد كه آزمودنی در مهارت‏های اجتماعی (social skill rating system: SSRS) به دست مي‎آورد.

3-6-1 تعریف نظری زبان آموزی :

شامل توانايي كودك در درك و فهم اطلاعات دريافتي ازديگران به صورت كلامي و نوشتاري می باشد(Madhavm & Grover, 1998).

4-6-1 تعریف عملیاتی زبان آموزی :

به نمره‎اي تصریح دارد كه آزمودنی در پرسشنامه(test of language development-TOLD-)  به دست مي‎آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***