فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درباره وفاداری کارکنان

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی به همراه پرسشنامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

لوگوی دانشگاه تهران

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

(مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MBA مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

 

چکيده:

 

در سازمانهای امروزی کسب مزیت رقابتی سازمانها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آنها باشد، به دانش و بهره گیری از منابع انسانی که در اختیار آنها می باشد، بستگی دارد. سازمانها برای بقا و حیات خود، در کسب و حفظ مزیت رقابتی، با یکدیگر به رقابت می پردازند، و در این خصوص، به كارگیری بهتر منابع انسانی از عوامل مهم افزايش توان رقابت‌پذيري سازمانها محسوب مي‌گردد.همچنین، در این دنیای پر رقابت،افزایش رضایت و تعهد کارکنان در قالب وفاداری به سازمان زمینه رشد وفاداری مشتریان را فراهم می­سازد.در ضمن مدیریت منابع انسانی بایستی علاوه بر رسیدگی به امور متداول کارکنان این را در نظر داشته باشد که اتخاذ هر تصمیم بر سودآوری سازمان موثر می باشد. به همین مقصود، پژوهش حاضر، با هدف مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی، صورت گرفت. روش پژوهش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد بهره گیری شده می باشد و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مجتمع آموزشی صالح بوده می باشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری گردید و تعداد نمونه با فرمول کوکران، 169 نفر انتخاب شدند که در نهایت با در نظر داشتن ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش گردید که در نهایت 200 پرسشنامه سالم مورد بهره گیری قرار گرفت. برای مطالعه فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل 8.54 بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان از تاثیر مثبت وفاداری بر بهره وری نیروی انسانی و سود آوری دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.

 

واژه‌هاي کليدي: وفاداری، سود آوری، بهره وری نیروی انسانی

 

 

فهرست مطالب

چکيده: 2

فصل اول. 8

(کلیات پژوهش). 8

1-1 مقدمه : 9

1-2 اظهار مسأله : 10

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش : 12

1-4 اهداف پژوهش : 13

1-4-1 اهداف اصلی : 13

1-4-2 اهداف فرعی : 13

1-5 فرضیه های پژوهش : 14

1-5-1 فرضیات اصلی : 14

1-5-2 فرضیات فرعی : 14

1-6 روش انجام پژوهش : 15

1-7 قلمرو پژوهش : 15

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش: 15

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش: 15

1-7-3  قلمرو مکانی پژوهش: 16

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 16

1-8-1 تعاریف مفهومی پژوهش: 16

1-8-2  تعاریف عملیاتی پژوهش: 17

1-9  ساختار پژوهش: 17

فصل دوم. 18

(ادبیات پژوهش). 18

2-1 مقدمه : 19

2-2 بازارگرایی درونی (منابع انسانی) : 20

2-3 توسعه منابع انسانى : 24

2-4 وفاداری : 25

2-5 رویکردهای متفاوت به وفاداری : 25

2-5-1 رویکرد رفتاری : 26

2-5-2 رویکرد نظری : 26

2-6 مزایای وفاداری : 28

2-7 سطوح وفاداری : 29

2-8 وفاداری کارکنان : 30

2-9 مفهوم تعهد (وفاداری) : 34

2-10 تعهد سازمانی: 36

2-11 ابعاد تعهد سازمانی : 38

2-11-1 وابستگی عاطفی. 38

2-11-2 درک هزینه ها 38

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-12 وفاداری به سازمان (تعهد  نسبت به سازمان) : 39

2-13 عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان : 40

2-13-1 امنیت شغلی : 40

2-13-2  ارائه پاداش های سخاوتمندانه : 42

2-13-3 آموزش های متنوع و گسترده : 43

2-14 تأثیر نیروی انسانی در سودآوری سازمانی : 45

2-15 بهره وری : 47

2-16 تعریف و مفهوم بهره وری : 49

2-17 عوامل مؤثر بر بهره ‌وری : 52

2-17-1 عوامل برون زا : 52

2-17-2 عوامل درون زا : 53

2-17-2-1 نیروی انسانی : 53

2-17-2-2  تکنولوژی : 54

2-17-2-3  مدیریت : 55

2-17-2-4  روش های انجام کار : 55

2-18 بهره وری نیروی انسانی : 57

2-19 عوامل مؤثر بر افزايش بهره ورى نيروى انسانى : 58

2-20 راهکارهای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش : 60

2-20-1 آموزش : 60

2-20-2 انگیزش معلمان : 64

2-21 اهمیت و تأثیر نیروی انسانی در کارآمدی و بازده دستگاه آموزش و پرورش : 65

2-22 تأثیر بشر در بهبود بهره‎وري و عوامل مؤثر بر بهره‎وري نيروي انساني : 66

2-23 شرايط لازم براى بهبود بهره ورى نيروى انسانى در سازمان ها : 68

2-23-1 ارتباط با كارمندان : 68

2-23-2 تعهد : 69

2-23-3 تداوم : 70

2-24 پیشینه پژوهش : 70

2-25 اختصار و جمع بندی فصل دوم: 73

فصل سوم. 74

(روش پژوهش). 74

3-1 مقدمه : 75

3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش: 75

3-3 جامعه و نمونه آماري مورد بررسي: 77

3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. 79

3-5 روايي (اعتبار) و پايايي (اعتماد) ابزار سنجش : 82

3-5-1 روايي پرسشنامه: 82

3-5-2 پايايي پرسشنامه: 82

3-6 روش تجزيه و تحليل داده ها 84

3-7 فنون تحليل توصيفي.. 84

3-8 فنون تحليل استنباطي.. 84

فصل چهارم. 85

تجزیه و تحلیل یافته ها 85

4-1 مقدمه: 84

4-2 آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها 85

4-2-1 جنسیت پاسخ دهندگان.. 85

4-2-3 تحصیلات پاسخ‌دهندگان.. 86

4-2-4 سابقه کاری.. 87

4-2-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها 88

4-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش… 89

4-3-1 نیکویی برازش مدل. 90

4-3-2 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA): 91

4-2-2 رده سنی پاسخ‌دهندگان.. 91

4-3-3 شاخص Goodness-of-Fit (GFI): 92

4-3-4 شاخص Adjusted GFI (AGFI): 92

4-3-5 شاخص Normed Fit Index (NFI): 92

4-4  تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل پژوهش.. 93

4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر های وابسته. 96

4-6 آزمون فرضیات اصلی پژوهش توسط تحلیل مسیر. 99

فصل پنجم. 103

نتیجه گیری.. 103

5-1 مقدمه. 104

5-2 تحليل نتايج تحقيق.. 104

5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی.. 105

5-2-5 نتیجه گیری و  بحث درمورد‏ي نتایج حاصل از فرضیات پژوهش.. 106

5-2-5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات پژوهش: 106

5-3-2 ارائه پیشنهادهايي برای تحقیقات آتی.. 109

5-3-3  محدودیت هاي پژوهش… 110

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-3-3- 1 محدودیت ذاتی پرسشنامه. 110

5-3-3- 2 محدوديت تعميم. 110

منابع : 111

الف) منابع فارسی.. 111

ب) منابع لاتین: 117

پیوست 1) پرسشنامه های پژوهش: 126

الف ) پرسشنامه وفاداری.. 127

ب) پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو. 127

پیوست  2 (خروجی  (SPSS: 131

پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54. 133

 

 

 

 

فصل اول

(کلیات پژوهش)

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه :

منابع انسانی، دارایی هایی حیاتی هستند. افزایش حقوق دیگر برای تامین نیاز مردم امروز کافی نیست و سازمان ها بایستی مجموعه­ای از مزایا و برنامه­های آموزشی را ارائه دهند تا راه ارتقاء آنها در مسیر دستیابی به وفاداری کارکنان هموار گردد. وفاداري کارکنان يكي از موضوعاتی می باشد كه امروزه از ديدگاه بسياري از مديران به ويژه در بخش خدمات، به علت فضاي رقابتي حاكم بر آن، از جايگاه ويژه اي برخوردار می باشد. نكته بسيار مهم توجه در صنايع خدماتی، تأثیر مؤثر كاركنان در خلق ارزش می باشد؛ به گونه اي كه مي توان گفت حفظ و نگهداري مشتريان وفادار، بدون كاركنان راضي و وفادار امكان­پذير نيست، چرا كه كاركنان وفادار، خدمات را با كيفيت بالاتري ارائه مي كنند و در جلب رضايت مشتري و وفادار کردن آنها سهم بسزايي دارند. يك مشتري وفادار علاوه بر آنكه بارها و بارها جهت خريد محصولات و يا بهره گیری از خدمات به سازمان مورد علاقه خويش رجوع مي كند، به عنوان يك عامل مضاعف در زمينه تبليغ محصولات و خدمات سازمان، از طريق توصيه و سفارش به خويشاوندان، دوستان و يا ساير مردم، نقشي حائز اهميت در ارتقاء ميزان سودآوري و بهبود تصوير سازمان در ذهن مشتريان بالقوه ايفا مي نمايد (دادخواه، 1388، 52). از طرفی وفاداری  منابع انسانی در یک سازمان بر نحوه ارائه خدمات آنها موثر می باشد به نحوی که  عملکرد فردی آنها را بهبود می دهد و در نتیجه بر عملکرد سازمان نیز موثر می باشد ( یی[1] و همکاران، 2010). ارائه خدمات بهتر توسط کارکنان، اگر چه منجر به رضایت ارباب رجوع در آن سازمان می گردد اما صرفا این رضایت برای سازمان کافی نمی باشد زیرا سازمان بدون رضایت منابع انسانی، نیروهای داخلی و در نتیجه، مزیت رقابتی خود را از دست می دهد ( طالقانی و همکاران، 1392). در این فصل، بعد از اظهار و تشریح مساله، ساختار پژوهش به صورت اختصار مطالعه می گردد.

 

 

1-2 اظهار مسأله :

رضایت و وفاداری کارکنان، تضمین کننده وفاداری مشتریان به سازمان می باشد یعنی تمامی بخش های سازمان مشتری گرا خواهند گردید و خود را در برابر مشتری و ارباب رجوع موظف و وفادار می دانند. توجه صرف به بخش بازاریابی در خدمت رسانی به مشتری کافی نمی باشد و برای رسیدن به وفاداری مشتری بایستی تمامی بخش های سازمان در این راستا آموزش ببینند و سازمان نیز، رضایت کارمندان خود را تأمین کرده تا با وفاداری همراه با تعهد کارکنان به سازمان، رضایت مشتری و وفاداری مشتریان را در پی داشته باشد (جوانمرد و سلطان زاده،1388) مدلي تحت عنوان زنجيره خدمت و سود ارائه كردند كه نشان مي دهد چگونه كيفيت خدمات باعث افزايش وفاداری و رضایت كاركنان و بهره وري آنان می­گردد و در نتيجه افزايش رضايت مشتري را به وجودمی­آورد تا حدي كه به وفاداري و در نتيجه سودآوري شركتها منجر مي گردد.مفهوم وفاداری کارکنان، به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان تصریح دارد (سلطانی،1382). وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان می باشد و مسئولان و متخصصان امور پرسنلی، وقت و نیروی زیادی صرف آن می کنند. اما پرداختن به این امور، تنها وظیفه مدیریت منابع انسانی نیست و تصمیم گیری ها و عملکرد مسئولان امور پرسنلی اغلب به گونه مستقیم در سودبخشی سازمان، تأثیر می گذارد. سودآوری سازمان ها تابعی از درآمدها و هزینه های سازمان می باشد. درآمد سازمان به قیمت و مقدار فروش محصول بستگی دارد و هزینه های سازمان تابعی از ارزش نهاده ها و منابع به کار رفته در تولید محصولات سازمان می باشد (پيرنياكان،1391). اين امر سبب شده می باشد كه در كليه كشورها بهره وري و بهره گیری صحيح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل توليد (اعم از كالا و خدمات) به اولويتي ملي تبديل گردد و همه جوامع به اين باور برسند كه تداوم حيات هر جامعه بدون در نظر داشتن موضوع بهره وري ممكن نيست (حسینی و رضایی،1390).

فعاليت هاي هر سازمان تحت تأثير مجموعه اي از عوامل قرار دارد كه شناخت و بررسي اين عوامل مي تواند كمك مؤثري به بهبود فعاليت ها و تحقق اهداف سازماني بنماید. از طرفي نظر به اين كه بهره وري تابعي از عوامل بسيار مختلفی می باشد كه اين عوامل تحت تأثير رسالت، فعاليت، عمليات و عواملي از اين قبيل از سازماني به سازمان ديگر متفاوت می باشد و همچنين ميزان اهميت و تأثير اين عوامل بر بهره وري سازمان هاي مختلف يكسان نيست، بنابراين براي سازمان ها امكان پذير نيست كه در تمامي زمينه ها و جنبه هاي تأثيرگذار وارد شوند. ضرورتاً براي رسيدن به به بالاترين ميزان بهره وري در آغاز لازم می باشد طبق معيارها و ضوابط علمي اين عوامل از لحاظ اهميت براي سازمان شناسايي شوند، آنگاه براي بهبود بهره وري، برنامه هاي اجرايي و طرح هاي لازم تدوين شوند (تواری و همکاران،2008).  از آنجا كه در ميان عوامل توليد، عامل نيروي انساني برخلاف ساير منابع سازماني به عنوان ذي شعور و متناسب كننده ساير عوامل شناخته مي گردد (خلیلیان و رحمانی،2008) و همچنين مهمترين اهرم اصلي در افزايش و كاهش بهره وري سازمان مي باشد، لذا از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و بايد توجه خاصي به آن مبذول داشت ( طالقانی و همکاران، 1392).

بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی عنصری می باشد که نمی توان از قلم انداخت زیرا نوعی پیوستگی با نتایج عملکردی در سازمان دارند  و این مساله تقریبا در هر سازمانی و در هر محیط و فرهنگی کاربرد و نمود داشته می باشد ( آیتان و گوپتا[2]، 2012). همچنین سود ناشی از منابع انسانی در سازمان همواره مورد بحث بوده می باشد بعضی از محققین سود عملکرد و راندمان حاصله از منابع انسانی را بیشتر از سود و منفعت مالی حاصله از چنین عملکردی می دانند  و عقیده دارند اگر کارکنان را راضی نگه داریم و در پی آن وفاداری منابع انسانی را حاصل کنیم، می توان سود آوری و بهره وری منابع انسانی را به دنبال داشته باشیم (آنتونتیک و آنتونتیک[3]، 2011).  مجتمع آموزشی صالح، در پی به حداکثر رساندن سودآوری و بهره وری، می تواند با کمک بهبود وفاداری منابع انسانی و راضی نگه داشتن آنها، به این امر مهم دست یابد.

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش :

 

در دنیای پر رقابت کنونی بهره وری و سودآوری سازمان ها به عنوان فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم ترین هدف هر سازمان را تشکیل می دهند و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های تمام بخش های جامعه را در بر گیرد. به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان بهره گیری مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون زیرا نیروی انسانی و بحث وفاداری آنان به سازمان می باشد (الله وردی و همکاران،1389).

کوشش براى بهبود و بهره گیری مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون زیرا نيروى كار، سرمايه، مواد، انرژى و اطلاعات، هدف تمامى مديران سازمان هاى اقتصادى و واحدهاى توليدى، صنعتى و مؤسسات خدماتى مى باشد. وجود ساختار سازمانى مناسب، روش هاى اجرایى كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاى كار متعادل و از همه مهم تر، نيروى انسانى واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتى مى باشند كه براى نيل به بهره ورى مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و کوشش هاى هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كارى می تواند بر ميزان بهره ورى و بهبود بهره ورى به ويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامنى تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره ورى بايد در كالبد سازمان دميده گردد كه در آن ميان نيروى انسانى هسته مركزى را تشكيل مى دهد. يكى از مهمترين اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره ورى آن می باشد و با در نظر داشتن اينكه بشر در ايجاد بهره ورى نقشى محورى دارد، درخواست هاى او در سازمان اثرى كليدى بجا مى گذارد. از آنجا که هیچ فرآیند تولید کالا یا خدماتی نیست که به کار بشر نیازمند نباشد و تمام تولیدات و خدمات بدون مشارکت بشر پیش نمی رود؛ پس مسئله نیروی انسانی و وفاداری او به سازمان از مسائل اصلی مدیریت سازمان می باشد (فتاحی،1390).

 

 

 

1-4 اهداف پژوهش :

 

1-4-1 اهداف اصلی :

 

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

 

1-4-2 اهداف فرعی :

 

 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 

 

 

 

1-5 فرضیه های پژوهش :

 

1-5-1 فرضیات اصلی :

 

 1. وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 2. وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

1-5-2 فرضیات فرعی :

 

 • امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

 

1-6 روش انجام پژوهش :

 

این پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی مي باشد و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای، مطالعه مقالات مختلف، بهره گیری از مجلات فارسی و لاتین و برای مطالعه تأثیر وفاداری کارکنان بر بهره­ وری و سودآوری سازمان­ ها از روش میدانی با توزیع پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح می باشند. نتایج حاصل از مطالعه تعداد کل کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح نشان می دهد حجم جامعه آماری مورد مطالعه، 300 نفر می باشد. به دلیل وجود محدودیت در مطالعه کلیه افراد جامعه آماری، از میان آنها با بهره گیری از نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از مطالعه نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با بهره گیری از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد 169 پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، 220 پرسشنامه پخش گردید که در نهایت 200 پرسشنامه سالم بدست آمد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد.

 

1-7 قلمرو پژوهش :

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش:

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان بر بهره­ وری و سودآوری سازمانی پرداخته می باشد و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش:

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته می باشد.

1-7-3  قلمرو مکانی پژوهش:

قلمرو مکانی این پژوهش، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده می باشد.

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :

1-8-1 تعاریف مفهومی پژوهش:

 

بهره ورى نیروی انسانی:

بهره ورى عبارت می باشد از به حداكثر رساندن بهره گیری از منابع، نيروى انسانى و تمهيدات به طريق علمى به مقصود كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان. بهره ورى در لغت به معنى قدرت توليد و بارور بودن و مولد بودن به كار رفته و در ادبيات فارسى به بهره ورى، با فايده بودن و سود برندگى معنا شده می باشد (پیرنیاکان،1389).

 

وفاداری کارکنان:

وفاداری کارکنان، به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان تصریح دارد (سلطانی،1382).

 

سودآوری:

سود آوری نیاز مبرم هر سازمانی می باشد و سود آوری میزان بهره گیری از فرصت های مالی و سازمانی می باشد (یونگ[4]، 2013).

 

1-8-2  تعاریف عملیاتی پژوهش:

 

بهره ورى نیروی انسانی: سازه ای متشکل از توانایی، درک و شناخت طرفداری سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری می باشد

وفاداری کارکنان: لیندگرین[5]، 2004، وفاداری کارکنان را میزان تعهدی می داند که آنها به سازمان دارند و آنرا به سایرین معرفی می کنند

سود آوری: یونگ، 2013، سود آوری را میزان بهره گیری از فرصت های مالی حاصل از توانایی های منابع انسانی می داند که در مقایسه با سایر سازمان ها بدست می آید.

 

1-9  ساختار پژوهش:

 

این پژوهش در فصل اول به مطالعه و اظهار مساله می پردازد و سپس در ادامه با مطالعه همه جانبه سایر تحقیقات فصل دوم نگارش می گردد و سپس به اظهار متغیرهای پژوهش، سنجه های پژوهش، نمو نه و جامعه آماری در فصل سوم و تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهارم و سپس نتیجه گیری پرداخته می گردد.

 

[1] Yee

[2] Aityan & Gupta

[3] Antoncic, J. A., & Antoncic, B

[4] Young

[5] Lindgreen

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :147

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***